Źródła finansowania inwestycji ekologicznych.   Powrót

Zakwaterowanie nie
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Szkolenia w ramach projektu Ekologia w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości.

Projekt jest trzyetapowy:
1. Doradztwo ekologiczne
2. Dziewięć tematów szkoleń (do wyboru od 4-8)
3. Doradztwo inwestycyjne
Więcej informacji: 95 8522612
Adresaci szkolenia
Do projektu może przystąpić przedsiębiorstwo, które:
- Należy do sektora MMŚP lub prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.
- Posiada siedzibę, oddział lub inną prawnie dozwoloną jednostkę na terenie RP.
- Nie przekroczył limitu pomocy de minimis
Program szkolenia
Program szkolenia:
1. Jak poszukiwać środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięcia ekologicznego: Zakres
informacji niezbędny do rozpoczęcia poszukiwań. Samodzielne poszukiwanie zewnętrznego
finansowania. Instytucje udzielające nieodpłatnych informacji o dostępnym finansowaniu.
2. Regulacje dotyczące pomocy publicznej.
3. Instrumenty wsparcia zwrotnego i kapitałowe: Pożyczki/kredyty/poręczenia preferencyjne.
Fundusze kapitałowe. Sieci aniołów biznesu.
4. Instrumenty bezzwrotne (dotacyjne): środki europejskie w ramach perspektywy 2007-2013,
środki krajowe (np. NFOŚiGW, WFOŚiGW, NCBiR), środki europejskie 2014-2020 (planowane
zasady i mechanizmy wsparcia), środki z innych źródeł.
Marta Tarent , tel 918522612 , ekologia@zgd.com.pl