Zatrudnianie cudzoziemców - prawo, podatki ubezpieczenia (e-learning)   Powrót

Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia


Szkolenie można odbyć w ciągu 7 dni od pierwszego zalogowania (w ciągu 7 dni można je przerwać i powrócić w dogodniejszym czasie lub odbyć kilkukrotnie).
Opis terminu szkolenia
Szkolenie można odbyć w dowolnym czasie i miejscu z dostępem do Internetu.
Adresaci szkolenia
pracodawcy zatrudniający cudzoziemców; specjaliści ds. kadr i płac z firm i instytucji zatrudniających cudzoziemców; wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.
Forma przyjmowania zgłoszeń
- formularz zgłoszeniowy inwestycja w kadry lub
- wypełniony formularz zgłoszeniowy ze strony hensen.pl/uploads/zgl.doc przesłany na adres mail: szkolenia@hensen.pl lub na nr faksu 22-490-51-79
Program szkolenia
Program

Pobyt cudzoziemców w Polsce
Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej
obywatele Unii Europejskiej
obywatele państw trzecich
pobyt czasowy a pobyt stały
Praca cudzoziemców na terenie Polski
Praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej
Obywatele państw sąsiadujących z Polską
Zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia
Zezwolenie na pracę
Skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń
Uznawanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych w innych krajach Unii
Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców.
Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
Miejsce zamieszkania
Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych
Opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym
Ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym
Certyfikat rezydencji
Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce
Obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców
Praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu – informacje ORD-W1
Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce
Zasada jednego ustawodawstwa
Zasada równego traktowania
Zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania
Zasada zachowania praw nabytych
Wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy
Pracownicy delegowani
Pracownicy transportu międzynarodowego
Transport lądowy i powietrzny
Marynarze
Pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich
Działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie
Podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce Ubezpieczenia obywateli państw trzecich.
Opis metodyki szkolenia
szkolenie e-learning - interaktywne szkolenie, informacje przedstawione w postaci wideo, tekstu i nagrań audio.
wykład, przykłady, odpowiedzi na pytania zadawane ekspertowi mailem po szkoleniu.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
certyfikat ukończenia szkolenie przesłany pocztą (W CENIE SZKOLENIA)
Zakres usług wchodzących w szkolenie
www.hensen.pl

- możliwość zadawania pytań ekspertowi w ciągu 7 dni po szkoleniu.
Warunki ukończenia szkolenia
- przesłanie formularza zgłoszenia
- opłacenie przesłanej faktury proforma
Janina Sawicka , tel 507695003 , szkolenia@hensen.pl