ZASADY ZWROTU PODATKU VAT GMINOM I SAMORZĄDOM   Powrót

Zakwaterowanie nie
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Zaznajomienie słuchaczy z procedurą zwrotu podatku VAT, określenie niezbędnej dokumentacji potrzebnej do uzyskania zwrotu podatku VAT oraz wskazanie etapów odzyskiwania podatku.
Adresaci szkolenia
pracownicy urzędów i samorządów,
radcy prawni pracujący w urzędach i samorządach.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://www.frr.pl/szkolenie/warszawa/623/zasady-zwrotu-podatku-vat-gminom-i-samorzadom
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zaznajomienie słuchaczy z procedurą zwrotu podatku VAT, określenie niezbędnej dokumentacji potrzebnej do uzyskania zwrotu podatku VAT oraz wskazanie etapów odzyskiwania podatku. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu słuchacze nabędą umiejętności prawidłowego wystawiania dokumentów do celów podatkowych, kwalifikacji podatku VAT oraz weryfikacji dokumentów z lat ubiegłych pod kątem odzyskania zapłaconego podatku VAT.
Program szkolenia
1. Wskazanie obszarów badania rozliczeń podatku VAT przez pracowników urzędów skarbowych w zakresie zwrotu podatku.

2. Przedstawienie przykładowych raportów z przeprowadzonych badań rozliczeń podatku VAT i dyskusja nad ich elementami.

3. Rola pełnomocników: doradców podatkowych, radców prawnych w zakresie występowania w imieniu gmin/samorządów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w sprawie zwrotu nadpłaty podatku VAT w zakresie:

postępowań sprawdzających, prowadzonych przez organy administracji skarbowej w przedmiocie orzeczenia poprzedzającego wypłatę nadwyżki podatku VAT na podstawie deklaracji podatku VAT,
postępowań kontrolnych i sądowo-administracyjnych dotyczących rozliczeń podatku VAT, postępowań poprzedzających złożenie deklaracji rozliczeniowych w zakresie dotyczącym urzędowej interpretacji przepisów prawa podatkowego.


4. Omówienie konieczności sporządzenia korekt deklaracji i przygotowania wniosków o stwierdzenie nadpłaty podatku od towarów i usług (łącznie ze sporządzeniem dokumentów, rejestrów sprzedaży i zakupów) oraz przedstawienie przykładowych dokumentów z tego tytułu.

5. Opracowanie założeń procedury dotyczącej alokowania dokonywanych zakupów do typu wykonywanej aktywności w celu realizacji prawa do odliczania podatku naliczonego ponoszonego przez Gminę/Samorząd.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Dzięki uczestnictwu w szkoleniu słuchacze nabędą umiejętności prawidłowego wystawiania dokumentów do celów podatkowych, kwalifikacji podatku VAT oraz weryfikacji dokumentów z lat ubiegłych pod kątem odzyskania zapłaconego podatku VAT
Zakres usług wchodzących w szkolenie
Cena szkolenia obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu,
autorskie materiały szkoleniowe,
analizę case studies,
serwis kawowy,
lunch.
Monika Połosak , tel 225831006