Wynagrodzenia za pracę dla początkujących (e-learning)   Powrót

Minimalna ilość uczestników 1 os.
Maksymalna ilość uczestników 10000 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Wynagrodzenia za pracę dla początkujących - ujęcie kompleksowe.
Szkolenie dostępna dla osób indywidualnych, przesiębiorców, firm i instytucji.
Opis terminu szkolenia
Szkolenie znajduje się w stałej sprzedaży. O terminie odbycia szkolenia decyduje Uczestnik.
Adresaci szkolenia
Szkolenie dedykujemy osobom, które zamierzają podjąć pracę w działach kadr i płac, księgowości lub już pracują w tych działach a chciałby usystematyzować, zaktualizować lub uzupełnić swoją wiedzę.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio poprzez naszą stronę: www.dp-pp.pl (możliwy jest również zakup przez system płatności internetowej PayU - gwaranatuje natychmiastowy dostęp do szkolenia)
oraz
formularz zgłoszeniowy: Inwestycja w kadry
Cel szkolenia
Celem szkolenie jest przygotowanie Uczestnika do naliczania wynagrodzeń za pracę, które są jednym z bardziej problematycznych elementów w pracy specjalisty ds. kadr i płac. Naszym celem jest umożliwienie Uczestnikom zrozumienia i nabycia umiejętności naliczania wynagrodzeń. W szkoleniu zawarta jest treść merytoryczna, poparta podstawami prawnymi, duża liczba przykładów oraz test końcowy. Uczestnik może również zweryfikować przyswojoną wiedzę w kilkudziesięciu zadaniach zmieszczonych w szkoleniu. Istnieje możliwość konsultacji z trenerem za pośrednictwem e-maila.
Program szkolenia
PROGRAM SZKOLENIA

Pojęcie wynagrodzenia za pracę

I. Minimalne wynagrodzenie za pracę
a. jego wpływ na inne składniki wynagrodzeń i świadczenia ze stosunku pracy
b. składniki przyjęte do wysokości ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę

II. Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca:
a. z tytułu nieobecności spowodowanej niezdolnością do pracy z powodu choroby
b. z tytułu innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy

III. Wynagrodzenie za godziny nocne

IV. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
a. ”normalne” wynagrodzenie
b. dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych

V. Ustalanie podstaw składników wynagrodzeń
a. wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
- składniki wchodzące do podstawy urlopowej i ekwiwalentu za urlop
- wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej, godzinowej i akordowej
- ustalanie podstawy urlopowej i ekwiwalentu za urlop – stałe i zmienne składniki wynagrodzenia wypłacane w różnych terminach
- uzupełnianie podstawy urlopowej
- współczynnik urlopowy
b. wynagrodzenie za urlop okolicznościowy 
c. wynagrodzenie za urlop szkoleniowy
d. wynagrodzenie za pozostawanie w gotowości do pracy
e. wynagrodzenie w przypadku obniżenia jakości produktu lub usługi
f. wynagrodzenie za czas przerwy w pracy
g. wynagrodzenie za czas dyżuru
h. odprawy i odszkodowania
i. wyrównanie wynagrodzenia po przeniesieniu do innej pracy.

VI. Odliczenia od wynagrodzenia:
a. składki na ubezpieczenie społeczne
- rodzaje składek i ich wysokość procentowa 
- podstawa wymiaru składek
- zasady ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe
- ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
b. składki na ubezpieczenie zdrowotne
- rodzaje składek i ich wysokość procentowa
- podstawa wymiaru składek
- zasady ustalania wysokość poszczególnych składek
c. zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych
- koszty uzyskania przychodu (zryczałtowane, 50% oraz rzeczywiste)
- skala podatkowa i ulga podatkowa
- kwota wolna od pdof
- zasady ustalania podstawy oraz zaliczki na pdof

VII. Lista płac – ustalanie wynagrodzenia do wypłaty

VIII. Składniki wynagrodzenia i świadczenia zwolnione z obowiązku opłacania składek ZUS i zaliczki na pdof

IX. Szczególne przypadki podlegania ubezpieczeniom:
a. osoby pobierające zasiłek macierzyński
b. osoby przebywające na urlopach wychowawczych
c. opłacanie składek w przypadku zbiegu umowy zlecenie i o dzieło z przebywaniem na urlopach związanych z rodzicielstwem

X. Obliczanie narzutów na wynagrodzenia
a. definicja przychodu i dochodu
b. składki na ubezpieczenie społeczne
- rodzaje składek i ich wysokość procentowa 
- podstawa wymiaru składek
- zasady ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe
- ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
c. składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
- wysokość procentowa składek
- podstawa wymiaru składek
- zwolnienia pracodawcy z opłacania składek 
d. składka na Fundusz Emerytur Pomostowych
- wysokość procentowa składki
- zasady jej opłacania
- podstawa wymiaru składki i jej ograniczenie

XI. Zgłoszenie ZUS ZSWA i informacja ZUS IWA
a. zasady wypełniania formularzy
b. terminy składania

XII. Zwrot kosztów użytkowania samochodu prywatnego pracownika do celów służbowych:
a. ryczałt samochodowy
b. ”kilometrówka”

XIII. Ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży zamiast roboczej oraz za używanie narzędzi pracownika
a. zasady ustalania wysokości ekwiwalentów
b. zasady zwolnienia z oskładkowania i opodatkowania

XIV. Potrącenia z wynagrodzeń
a. rodzaje potrąceń
b. kolejność dokonywania potrąceń
c. granice potrąceń
d. kwoty wolne od potrąceń
e. zbieg potrąceń
f. obowiązki pracodawcy w związku z dokonywaniem potrąceń na mocy tytułów wykonawczych
g. sankcje karne za brak współpracy z organami administracji państwowej i komornikami

XV. Dokumentacja ... pełny program: www.dp-pp.pl
Opis metodyki szkolenia
Szkolenie odbywa się na platformie e-learning. 
W celu zapewnienia Uczestnikowi komfortu nauki i zniwelowania zbędnego stresu umożliwiliśmy samodzielne podjęcie decyzji do tempa odbywania szkolenia oraz godzinie i czasie jego realizacji.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez Personnel Project wpisaną do rejestru Instytucji Szoleniowych.
Zakres usług wchodzących w szkolenie
Opcje dodatkowo płatne:
1. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia - wydruk i wysyłka pocztą po ukończeniu szkolenia – dodatkowa opłata: 14 zł (11,38 + VAT)
2. Materiały szkoleniowe w formie papierowej - wydruk i wysyłka materiałów szkoleniowych pocztą po zakupie szkolenia - dodatkowa opłata: 40 zł (32,52 + VAT)
3. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i materiały szkoleniowe - wysyłka pocztą po ukończeniu szkolenia - dodatkowa opłata: 50 zł (40,65 + VAT)
Warunki ukończenia szkolenia
Odbycie szkolenia w okresie dostępu oraz zaliczenie testu.
Małgorzata Grajewska , tel 603522042 , biuro@dp-pp.pl