TRENING UMIEJĘTNOŚCI MENADŻERSKICH   Powrót

Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Zapraszamy na 3 – dniowe, praktyczne warsztaty menadżerskie, których celem jest doskonalenie umiejętności zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem.
Adresaci szkolenia
DO UDZIAŁU W SZKOLENIU ZAPRASZAMY: kadrę zarządzającą wszystkich szczebli zarządzania (prezesi, dyrektorzy, kierownicy), właścicieli firm, osoby zainteresowana doskonaleniem umiejętności menadżerskich.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Aby się zgłosić należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA – do pobrania pod adresem: http://www.eipb.pl/index.php?article=309

Uzupełnioną kartę (skan) należy przesłać na adres: biuro@eipb.pl lub faxem na numer 81 5322176
Cel szkolenia
- Rozwijanie osobowości sukcesu - pozytywnej osobowości, bazującej na pozytywnej postawie umysłu.

- Poprawienie efektywności zarządzania ludźmi w oparciu o nowoczesne techniki zarządzania personelem.

- Rozpoznanie własnego stylu kierowania i stylu kierowania najefektywniejszego dla zespołu.

- Rozwijanie umiejętności interpersonalnych potrzebnych w porozumiewaniu się i kierowaniu ludźmi.

- Doskonalenie sposobów i form skutecznego motywowania pracowników do efektywniejszej pracy.

- Poprawa przepływu informacji między pracownikami i przełożonymi.

- Przygotowanie do przeprowadzenia bieżącej i okresowej oceny efektywności pracy i realizacji zadań. 

- Rozwijanie inteligencji emocjonalnej jako środka do osiągania sukcesów w biznesie.
Program szkolenia
BUDOWANIE ZESPOŁU. 
Co decyduje o sukcesie firmy? - 5 elementów budowania samodoskonalącego się zespołu.
Wspólna wizja. Modele myślowe – przekonania dotyczące firmy i członków zespołu. Wspólne uczenie się. Myślenie systemowe. Rozwój osobisty. 
Rola przywódcy w organizacji.
Określenie własnego stylu kierowania - dopasowanie własnego stylu kierowania do zespołu i sytuacji zewnętrznej.
Dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy na temat funkcjonowania zespołu oraz usprawnianie osobistych umiejętności sprzyjających współdziałaniu.

TECHNIKI EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI W ZESPOLE. 
Czynniki wpływające na budowanie trwałych relacji w zespole.
Zasady dobrej komunikacji w zespole.
Umiejętność zbierania i przekazywania informacji.
Identyfikacja barier występujących w komunikacji w zespole i sposoby ich eliminacji.
Podstawowe style komunikowania się: agresywny, uległy, asertywny.
Asertywne zachowanie szefa w relacjach z pracownikami.
Reagowanie na krytykę, wyrażanie krytyki w sposób konstruktywny.
Umiejętność dostosowania swojego stylu komunikacji do różnych typów osobowości pracowników.
Istota konfliktu - konflikt jako wartość, metody konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

MOTYWOWANIE - INSPIROWANIE LUDZI DO ROZWOJU I DZIAŁANIA.
Sposoby wzbudzania motywacji własnej i współpracowników.
Praktyczne aspekty coachingu i ”feedbacku”.
Indywidualne czynniki motywujące ludzi do osiągania najlepszych efektów.
Zarządzanie i motywacja dostosowana do typu osobowości poszczególnych pracowników.

DELEGOWANIE ZADAŃ. 
Jak skutecznie delegować i egzekwować zadania?
Nieinwazyjne, konstruktywne delegowanie zadań.
Trudności, bariery w procesie delegowania.

PROWADZENIE EFEKTYWNYCH ROZMÓW ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI. 
Zasady prowadzenia rozmów z ocenianymi pracownikami.
Schemat przebiegu rozmowy motywującej.
Omawianie bieżących osiągnięć i stopnia realizacji założonych celów.
Uzgodnienie działań na przyszłość – zarządzanie nastawione na realizację celów biznesowych.
Motywowanie do realizacji celów określonych przez przełożonych.

WYKORZYSTANIE EMOCJI DO KIEROWANIA LUDŹMI.
Analiza własnych emocji i umiejętność ich wykorzystywania do skuteczniejszego działania w zespole.
Ocena własnej efektywności oddziaływania na innych ludzi – świadomość własnych możliwości i ograniczeń.
Empatia. Budowanie zaufania i dobrych relacji z innymi ludźmi.
Kontrolowanie własnych emocji w sytuacji stresujących rozmów, radzenie sobie z emocjami pracownika i manipulacją emocjonalną.
Techniki wpływu – wpływanie na emocje własne i innych osób.
Opis metodyki szkolenia
Szkolenie będzie miało charakter typowo warsztatowy, dzięki czemu uczestnicy będą mogli rozwijać wiedzę praktyczną i konkretne umiejętności. Podczas treningu uczestnicy uczą się zachowań, postaw, które mogą zastosować bezpośrednio w swojej pracy natychmiast po szkoleniu. 

Tematy prezentowane są przy użyciu następujących metod: 
- ćwiczenia indywidualne i grupowe,
- odgrywanie ról,
- mini-wykład,
- autotesty,
- dyskusja - wymiana doświadczeń,
- symulacje,
- analiza przypadków.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI:
- efektywnie zarządzać ludźmi w oparciu o nowoczesne techniki kierowania zespołem,
- skutecznie motywować pracowników do efektywniejszej pracy,
- tworzyć pozytywne relacje z pracownikami oraz rozwijać elastyczną i otwartą komunikację, sprzyjającą współdziałaniu, 
- skutecznie delegować zadania oraz radzić sobie z trudnościami podczas przekazywania zadań, 
- przygotować i przeprowadzić efektywną rozmowę oceniającą z pracownikiem,
- panować nad własnymi emocjami i wykorzystywać je do skuteczniejszego działania na polu zawodowym.
Anna Żurawiecka, www.eipb.pl , tel 815322176 , biuro@eipb.pl