TRENING INTERPERSONALNY   Powrót

Zakwaterowanie nie
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Będziesz miał lepszy wgląd w siebie, nauczysz się konstruktywnie wyrażać i kontrolować swoje emocje.
Cel szkolenia
Będziesz miał lepszy wgląd w siebie, nauczysz się konstruktywnie wyrażać i kontrolować swoje emocje.
Nauczysz się udzielania i przyjmowania informacji zwrotnych, co umożliwi Cię bardziej satysfakcjonującą realizację swojego Twojego potencjału w relacjach z innymi.
Poznasz i zrozumiesz różnorodność ról grupowych, poczujesz się pewniej i odważniej zaczniesz realizować swoje cele.
Udoskonalisz zasady komunikacji międzyludzkiej, co wzmocni Twoją współpracę z innymi ludźmi i uchroni Cię przed nieporozumieniami.
Program szkolenia
Trening interpersonalny jest unikatowym doświadczeniem siebie w kontakcie z grupą i doskonale przygotowuje do pracy trenerskiej a także do każdej, która wiąże się z pracą z ludźmi.
Uczestnicy treningu, pod kontrolą prowadzącego psychologa (z przygotowaniem do prowadzenia treningów psychologicznych), mają szansę na poznanie i przyjrzenie się swojemu funkcjonowaniu w grupie.

Ten warsztat to szansa na poznanie siebie!!!

Trening interpersonalny jest intensywnym doświadczeniem grupowym, w trakcie którego uczestnicy wchodzą ze sobą 
w bezpośrednie interakcje, poznając lepiej swoje sposoby reagowania na innych ludzi i dowiadując się, jak inni reagują na nich. Służy pogłębieniu świadomości własnych myśli, uczuć i zachowań, lepszemu rozumieniu siebie i innych oraz eksperymentowaniu z nowymi, bardziej korzystnymi sposobami kontaktu. Pozwala rozwinąć kompetencje takie, jak umiejętność wyrażania uczuć i myśli w relacjach i umiejętność rozwiązywania konfliktów.
Trening interpersonalny jest pracą nad sobą. Opiera się na procesie grupowym. W zależności od dynamiki grupy poszczególne fazy procesu przebiegają z różną intensywnością i w różnym czasie.

WSPÓŁCZEŚNIE STOSUJE SIĘ GO:
• W kształceniu menedżerów. Podobnie, jak w grupach spotkaniowych kładzie się nacisk na ekspresję emocji, pogłębianie relacji i przełamywanie oporów. W konsekwencji, grupa integruje się, jej członkowie lepiej rozumieją się ze sobą, lepiej współpracują.
• W kształceniu trenerów, prowadzących zajęcia w oparciu o dynamikę procesu grupowego. Uczestnictwo 
w treningu, prócz wskazanych wyżej korzyści, zwiększa wiedzę uczestników na temat ich funkcjonowania w grupie. Pozwala też doświadczyć ”na sobie” specyfikę procesu grupowego


JAKIE SĄ EFEKTY TRENINGU?
• Umiejętność unikania nieporozumień.
• Skuteczniejsze radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych.
• Nabycie umiejętności słuchania innych oraz trafniejszego przekazywania swoich rzeczywistych intencji 
w kontaktach osobistych i grupowych.
• Poprawa w znacznym stopniu efektywności wykonywanej pracy.
• Lepsze niż przed treningiem zrozumienie dynamiki procesów psychospołecznych zachodzących w firmie, co pozwala być bardziej świadomymi pracownikiem i lepiej wykwalifikowanym kierownikiem.
• Wzmocnienie integracji osobowości, co przekłada się na zmniejszenie zmęczenia, zniechęcenia, poczucia zagrożenia i bezsilności, wywołanymi zwykle długotrwałym wysiłkiem w pracy.

CZYM NIE JEST TRENING INTERPERSONALNY?
• Trening interpersonalny nie jest formą prowadzenia terapii. Od początku swojego istnienia, przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla ludzi zdrowych. Jego cele są tylko i wyłącznie edukacyjne a nie terapeutyczne.

STRUKTURA TRENINGU INTERPERSONALNEGO
Trening w klasycznej wersji rozpoczyna się w sposób wybitnie nieustrukturalizowany, bez gotowego programu i dyrektywnych działań ze strony trenerów bądź strukturalizacja jest minimalna. Trener wprowadza elementy kontraktu m.in. takie jak: przestrzeganie ”zasady tu i teraz”, czyli koncentracji na bieżących doświadczeniach, uczciwego dzielenia się odczuciami, zwracania się uczestników do siebie, nieoceniania siebie nawzajem 
i przyzwolenia na ekspresję emocji.

FORMA PRACY
• Zabawy psychologiczne nastawione na integrację grupy,
• Ćwiczenia odczytywania i wyrażania emocji
• Dawanie i przyjmowanie informacji zwrotnych.
Opis metodyki szkolenia
Warsztaty.
Warunki ukończenia szkolenia
Uczestnictwo w warsztatach.
Ewa Sołowiew , tel 583262427