Szkolenie bhp dla pracodawców   Powrót

Minimalna ilość uczestników 4 os.
Maksymalna ilość uczestników 20 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Szkolenie wymagane przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczone dla pracodawców i kadry kierowniczej.
Adresaci szkolenia
Szkolenie dla pracodawców z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Przyjmujemy zgłoszenia telefonicznie w dni robocze w godzinach 8.00-16.00. Dodatkowo zgłoszenia można dokonywać mailowo lub poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na naszej stronie internetowej
Cel szkolenia
Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
- oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
- kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
- ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.
Program szkolenia
- wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP), z uwzględnieniem aktualnych przepisów dotyczących: obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp, ochrony pracy kobiet i młodocianych, profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy oraz problemów związanych z interpretacją niektórych przepisów
- identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
- organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
- analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy oraz związanej z nimi profilaktyki
- organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy
- zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
- skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)
- problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.
Opis metodyki szkolenia
Seminarium organizowane jest zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zmianami)
Warunki ukończenia szkolenia
Zdanie egzaminu testowego z tematyki poruszanej na seminarium.
, tel 426520334