SPRZEDAJ SIEBIE - Profesjonalna Autoprezentacja i Wizerunek Osobisty - szkolenie BUSINESS STUDIO   Powrót

Minimalna ilość uczestników 5 os.
Maksymalna ilość uczestników 12 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Zdobądź wiedzę i umiejętności, aby zaprojektować swoją karierę zawodową, dać się zauważyć na rynku pracy, przekonać do siebie potencjalnych pracodawców i klientów.
Adresaci szkolenia
- wszyscy, którzy chcą wzmocnić swoją pewność siebie
- osoby na stanowiskach kierowniczych
- osoby chcące wzmocnić swoje kompetencje przywódcze
- Wszyscy zainteresowani rozwojem osobistym i wzmacnianiem swojej osobowości.
Forma przyjmowania zgłoszeń
e-mail: biuro@business-studio.pl
tel.: 691 205 004
www.business-studio.pl
Cel szkolenia
Celem programu szkoleniowego jest:

Doskonalenie umiejętności autoprezentacyjnych.
Budowanie profesjonalnego pierwszego wrażenia.
Poznanie zasad kreowania swojego wizerunku.
Budowanie własnego wizerunku bazując na pozytywnych emocjach.
Kreowanie własnego ”body language”.
Kształtowanie umiejętności poprawnej wymowy /emisja głosu/.
Ćwiczenie kluczowych kompetencji aktorskich.
Nauka technik aktorskich w celu zaspokojenia potrzeb klienta.
Promowanie własnej marki ”Personal branding” w procesie kontaktów interpersonalnych.
Nauka technik upodobniania się do rozmówcy - ”efekt lubienia”.
Poznanie mocy świadomego przepływu pozytywnej energii.
Poszerzenie strefy komfortu, przydatne przy przełamywaniu nieśmiałości czy budowaniu pewności siebie.
Poszerzenie środków wyrazu (ekspresji, spontaniczności, pauzy) wskazane w wystąpieniach publicznych, spotkaniach biznesowych i towarzyskich.
Wyczulenie się na sygnały werbalne i niewerbalne a przez to lepsza ich interpretacja (sygnały kłamstwa, znaki zaufania).
Budowanie zdolności przywódczych.
Program szkolenia
DZIEŃ I

* Budowanie efektu pierwszego wrażenia

Co zrobić, by ten najważniejszy moment stał się zachętą do dalszej rozmowy.
Przygotowanie do rozmowy, spotkania.
Techniki kontroli stresu. Analiza postawy.
Przygotowanie odpowiedniego nastroju.
Zyskiwanie wiarygodności.


* Kreowanie wizerunku kobiety i mężczyzny

Wyznaczenie typów kolorystycznych.
Charakterystyka poszczególnych typów.
Techniki kamuflażu (jak wyeksponować to, co dobre, a jak ukryć mankamenty).
Określenie typu sylwetki.
Twoje mocne i słabe strony.
Jak się komunikujesz.
Jak możesz słowem wpływać na innych.
Twój typ antagonistyczny.
Co cię motywuje, wzmacnia a co osłabia.
Wskazówki jak zastosować twój kolor w życiu zawodowym.
Garderoba - standardy biznesowe a towarzyskie.


* Body language - twój nieoceniony, cichy sprzymierzeniec

Emocjonalność ciała.
Kontakt wzrokowy.
Gesty otwierające i zamykające, które wybrać, a których się wystrzegać.
Postawa ciała.
Mimika.
Odległość od rozmówcy o strefy dystansu.
Reguła petersena o intymność = treść + odległość + wzrok + dotyk.
Gest psychologiczny.
Teoria atmosfer.


* Komunikacja werbalna - nie tylko, ”co”, ale przede wszystkim ”jak”

Artykulacja.
Techniki oddechowe.
Stres w rozmowie - taktyki prowadzenia rozmów, typy rozmówców.
Rytm i tempo wypowiedzi.
Wymowa.
Emisja głosu.
Ton i intonacja.
Dramaturgia wypowiedzi - jak być interesującym mówcą.

DZIEŃ II

* Trening aktorski

Poszerzenie ekspresji - otwarcie, pokonywanie blokad, uwrażliwienie na emocje, nastrój, mowę ciała partnera komunikacji.
Dialog werbalny i niewerbalny z elementami dramy.
Zapoznanie się z zasadami kierującymi ekspresją ciała i możliwością jej regulacji.
Poszerzenie sugestywności wynikającej z przeżywanych emocji.
Poznanie technik wpływania na emocje interlokutora i kierowania nimi.
Doskonalenie słuchania.


* Świadome wzmacnianie i chłodzenie emocji

Wpływ nastawienia do człowieka i umiejętność kształtowania pozytywnych relacji poprzez skuteczny dialog interpersonalny.
Pokazanie sposobów umożliwiających: regulację własnego nastawienia - korzystnego dla budowy dobrego kontaktu z klientem oraz prawidłowego przepływu pozytywnej energii.
Co decyduje o lubieniu i jaki wpływ ma na to podobieństwo komunikujących się osób.
Nauka dopasowywania się do rozmówcy pod względem nastroju, tempa, mowy ciała.
Regulowanie własnymi nastrojami w celu wywarcia określonych korzyści.


* Praca nad ciałem i jego ekspresją

Jak pokierować ciałem, by wpłynąć na większą otwartość klienta i wzbudzić jego sympatię.


* Głos jako narzędzie wywierania wpływu

Uruchomienie pracy rezonatorów.
Elementarne ćwiczenia artykulacyjne i dykcyjne.
Odnalezienie najefektywniejszej barwy głosu dla każdego z uczestników.
Świadomość ”ekspresji wokalnej”.
Akcent logiczny i wyrazowy, sztuka władania pauzą.


* Rozwój elastyczności i kreatywności w kontakcie z klientem

Różnorodność sytuacji - sytuacje łatwe, trudne oraz ekstremalne.
Alternatywy, możliwości a wybór.


”Konferencja prasowa z prowadzącym” – seria pytań do wykładowcy.

Podsumowanie szkolenia.
Opis metodyki szkolenia
Szkolenie prowadzone w formie warsztatowej. Trening praktyczny na bazie ćwiczeń.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

* Budować długotrwałe relacje z partnerami biznesowymi oparte na przepływie pozytywnej energii.
* Rozpoznać nastrój rozmówcy i specyfikę jego zachowania.
* Skutecznie regulować własnym nastrojem, emocjami i nastawieniem.
* Odzwierciedlać i harmonizować zachowanie rozmówcy.
* Kontrolować i kierować własną mową ciała adekwatnie do potrzeb sytuacji.
* Świadomie i skutecznie używać głosu jako narzędzia wywierania wpływu.
* Wpływać na innych na płaszczyźnie pozawerbalnej, poprzez świadome używanie gestu.
* Czerpać dużo więcej radości z kontaktów międzyludzkich.
Agata Błaszkiewicz , tel 691205004