Specjalista ds. Kadr i Płac   Powrót

Minimalna ilość uczestników 5 os.
Maksymalna ilość uczestników 12 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Kurs obejmuje zagadnienia od podstaw, adresowany jest do osób, które pracują już w kadrach lub płacach i chcą uporządkować swoją wiedzę, a także tych, które chcą się przekwalifikować i poznać nowe zagadnienia.
Adresaci szkolenia
Osoby z minimum średnim wykształceniem, które chcą rozpocząć pracę w działach kadrowo-płacowych.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Zgłoszenia na formularzu (do pobrania na stronie Akademii) przyjmowane w formie:
- e-mailem na adres biuro@akademiaspecjalistow.edu.pl,
- na numer fax”u +48 422362491,
- osobiście do sekretariatu Akademii
Cel szkolenia
Przygotowanie Słuchaczy do pracy w kadrach i płacach
Program szkolenia
Program ramowy kursu - Specjalista ds. Kadr i Płac - 70 g/l

I Moduł – KADRY – 25 g/l
1. Podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika wynikające z Kodeksu Pracy
2. Powstanie stosunku pracy
- akta pracownicze – zasady prowadzenia
- umowa o pracę – forma, treść, rodzaje
3. Umowy cywilne
4. Ustanie stosunku pracy
- wygaśnięcie stosunku pracy
- rozwiązanie stosunku pracy
- skutki niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy
- wypełnianie świadectwa pracy
5. Czas pracy
- podstawowe pojęcia (rozkład, system)
- praca w godzinach nadliczbowych
- praca w porze nocnej
- praca w niedziele i święta
- okresy nieświadczenia pracy
6. Urlopy pracownicze
- urlop wypoczynkowy
- podstawa prawna pomniejszania urlopu
- inne urlopy pracownicze (macierzyński, bezpłatny, wychowawczy)

II Moduł – PŁACE – 25 g/l
1. Pojęcie, funkcje i formy wynagradzania
2. Zasady naliczania wynagrodzeń
- za pracę
- za okres niezdolności do pracy
- za urlop
3. Zasady zgłaszania i rozliczania składek na ZUS
4. Ustalanie ekwiwalentu za urlop
5. Wybrane zagadnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych
6. Wypełnianie podstawowych deklaracji (PIT-4r, PIT-11, deklaracje ZUS)
7. Sporządzanie listy płac
8. Ewidencja i rozliczanie innych przychodów i świadczeń pracowniczych (delegacje, ryczałty
samochodowe, świadczenia urlopowe)
9. Rozliczenie umów zleceń, dzieło (sporządzanie rachunków)

III Moduł – UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE +OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK – 20 g/l
1. Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne
2. Zasady podlegania pod ubezpieczenie zdrowotne
3. Zbiegi do ubezpieczeń
4. Obsługa programu Płatnik
- definiowanie baz danych
- wprowadzanie dokumentów zgłoszeniowych
- sporządzanie dokumentów rozliczeniowych
- korygowanie dokumentów
- wysyłka dokumentów
Opis metodyki szkolenia
Zajęcia teoretyczne + warsztaty komputerowe.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Zaświadczenie MEN
Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186).

Certyfikat
Certyfikat ukończenia kursu (po zdanym egzaminie), potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu Specjalista ds. Kadr (kod zawodu: 242307 zgodnie z klasyfikacją MPiPS) i Specjalista ds. Wynagrodzeń (kod zawodu: 242310 zgodnie z klasyfikacją MPiPS).
Zakres usług wchodzących w szkolenie
wykłady, warsztaty komputerowe, serwis kawowy, materiały, opłata egzaminacyjna
Warunki ukończenia szkolenia
Uczestnictwo w zajęciach, oraz zdany egzamin.
tel 422362491