Samodzielny Księgowy - kurs I i II stopnia   Powrót

Minimalna ilość uczestników 8 os.
Maksymalna ilość uczestników 12 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Kurs obejmuje 170 godzin lekcyjnych. Z czego ostatnie 60 godzin kursu to symulacja pracy na stanowisku Samodzielnego Księgowego - obsługa programu ”Symfonia F-K”.
Zajęcia prowadzone są w trzech trybach: dziennym, wieczorowym i zaocznym.
Opis terminu szkolenia
Zajęcia prowadzone są w trybie wieczorowym, odbywają się trzy razy w tygodniu (poniedziałki, środy i piątki) w godz. 16:30 - 20:25.Kurs w tym trybie trwa 3 miesiące.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Jeżeli powyższy kurs wzbudzi Państwa zainteresowanie prosimy o kontakt telefoniczny w celu dokonania rezerwacji miejsca oraz przesłanie kwestionariusza zgłoszeniowego, który można pobrać z naszej strony internetowej www.szkolenia-ksiegowych.pl.
Cel szkolenia
Celem kursu jest przygotowanie słuchacza do pracy na stanowisku Samodzielnego Księgowego oraz w zawodach pokrewnych. Nabycie umiejętności samodzielnego prowadzenia księgowości w firmie (spółce) handlowej, produkcyjnej lub usługowej na pełnych księgach handlowych. Zdobycie umiejętności klasyfikacji aktywów i pasywów, księgowania operacji bilansowych oraz wynikowych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego.
Program szkolenia
1. Podstawy rachunkowości - podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości: zasady i funkcje, formy podmiotów gospodarczych oraz księgowości.
2. Dokumentacja zdarzeń gospodarczych - charakterystyka, klasyfikacja dowodów księgowych, obieg dokumentów.
3. Księgi rachunkowe - pojęcie i charakterystyka ksiąg rachunkowych, poprawianie błędów.
4. Organizacja rachunkowości - zakładowy plan kont, podstawowe pojęcia i zasady przeprowadzania oraz rozliczania inwentaryzacji.
5. Zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych - konto księgowe – pojęcie i klasyfikacja, oraz zasady podziału i łączenia kont, ewidencja zdarzeń gospodarczych na kontach bilansowych i wynikowych, charakterystyka kont pozabilansowych.
6. Bilans – aktywa i pasywa - struktura i charakterystyka majątku i źródeł finansowania, aktywa trwałe i obrotowe, kapitały własne i obce, zasady sporządzania bilansu.
7. Rachunek zysków i strat - pojęcie i charakterystyka kosztów i przychodów, zasady ustalania wyniku finansowego, zasady sporządzania rachunku zysków i strat.
8. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji - podstawowe pojęcia, struktura i charakterystyka majątku trwałego, ewidencja majątku trwałego, amortyzacja majątku trwałego, podział i charakterystyka inwestycji.
9. Ewidencja środków pieniężnych - środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, inne aktywa pieniężne.
10. Ewidencja rozrachunków - klasyfikacja rozrachunków, należności i zobowiązania wobec kontrahentów, rozrachunki wątpliwe i sporne, rozrachunki publiczno - prawne.
11. Ewidencja rozrachunków z pracownikami - dokumentacja, wyliczanie i ewidencja wynagrodzeń, inne świadczenia na rzecz pracowników, zasady ubezpieczeń społecznych w zarysie, rozrachunki z Urzędem Skarbowym i ZUS.
12. Ustawa o podatku od towarów i usług VAT - omówienie wybranych zagadnień z zakresu podatku VAT, powstanie obowiązku podatkowego, powstanie prawa do odliczenia podatku, zasady zwrotu i korygowania podatku, zasady sporządzania deklaracji podatkowych.
13. Ewidencja materiałów i towarów - rodzaje materiałów i towarów oraz sposób dokumentacji i ewidencji obrotu zapasami, zasady wyceny przychodu i rozchodu zapasów, ustalanie i rozliczanie odchyleń.
14. Ewidencja wyrobów gotowych i usług - charakterystyka wyrobów i usług, ewidencja i wycena wyrobów gotowych, usług i półfabrykatów, ustalanie i rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych.
15. Ewidencja i rozliczanie kosztów - pojęcie i klasyfikacja kosztów działalności. Układ rodzajowy i kalkulacyjny kosztów, ewidencja i rozliczanie kosztów oraz ustalanie zmiany stanu produktów, rozliczenia międzyokresowe kosztów.
16. Ewidencja przychodów - pojęcie i klasyfikacja przychodów, ewidencja przychodów ze sprzedaży i innych.
17. Ustalanie wyniku finansowego - ustalanie wyniku finansowego w wersji porównawczej i kalkulacyjnej, obliczenie wyniku finansowego netto, wybrane elementy z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obliczanie CIT-8.
18. Warsztaty komputerowe - praca z dokumentami na programie Symfonia F-K.
Opis metodyki szkolenia
Wykłady, ćwiczenia, warsztaty komputerowe - symulacja pracy w dziale księgowym.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Każdy Słuchacz, który ukończy kurs otrzymuje certyfikat potwierdzający przygotowanie do pracy na stanowisku Samodzielnego Księgowego i w zawodach pokrewnych oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.
Zakres usług wchodzących w szkolenie
Dla naszych Absolwentów oferujemy bezpłatne konsultacje w okresie 3 miesięcy od ukończenia kursu oraz odpłatne usługi i doradztwo ze specjalistami z różnych dziedzin.
Warunki ukończenia szkolenia
Warunkiem ukończenia kursu przez Słuchacza jest opanowanie wszystkich umiejętności określonych w celach kształcenia. Stopień opanowania wiadomości jest sprawdzany konwencjonalnymi metodami jak testy lub odpowiedzi ustne. Zaliczenie warsztatów polega na samodzielnym prawidłowym zaksięgowaniu dokumentów ćwiczeniowych.
Pracownik ds. obsługi klienta , tel 426815555