Rachunkowość od podstaw.   Powrót

Minimalna ilość uczestników 10 os.
Maksymalna ilość uczestników 15 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Kurs,krok po kroku,będzie odkrywał fascynujący świat rachunkowości: od zasad nią rządzących, poprzez charakterystykę majątku i kapitałów, ich wycenę, ewidencję, zasady prowadzenia ksiąg, aż po ustalenie podstawy opodatkowania i sporządzenie sprawozdania.
Opis terminu szkolenia
Szkolenie odbywa się w weekendy (soboty, niedziele), w godzinach od 8:00 do 16:00. Obędzie się 3 zjazdy sobotnio - niedzielne. Jednego dnia przewiduje się 10 godzin dydaktycznych zajęć.

Szkolenie trwa 6 dni, co daje 60 godzin dydaktycznych.
Adresaci szkolenia
Zapraszamy przede wszystkim osoby nie znające zasad rachunkowości, które w krótkim czasie pragną rzetelnie poznać podstawy rachunkowości i w przyszłości chcą rozwijać się w tym kierunku, bądź wiążą z rachunkowością swoją karierę zawodową.
Forma przyjmowania zgłoszeń
formularz zamieszczony na stronie inwestycjawkadry.pl, telefonicznie, na adres e-mail widoczny publicznie
Cel szkolenia
W ramach proponowanego szkolenia słuchacze mają możliwość poznania i zrozumienia podstawowych zasad rachunkowości i metodologii ich stosowania w praktyce. Przekonają się, że rachunkowość to dziecina logiczna i przez to prosta w praktykowaniu.

Osoby nie znające tematu zostaną do niego wprowadzone w sposób rzetelny i prosty. Natomiast osoby orientujące się w rachunkowości będą mogły usystematyzować wiedzę, uzupełnić ją lub rozszerzyć.
Program szkolenia
Program szkolenia
I. Rachunkowość – pojęcie, zakres, zasady. 
1. Pojęcie i zakres rachunkowości.
2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy rachunkowości.
3. Najważniejsze zasady rachunkowości.
4. Podstawowe kategorie wyceny.

II. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. 
1. Nadrzędne zasady rachunkowości. 
2. Dokumentacja opisująca politykę rachunkowości.
3. Elementy ksiąg rachunkowych.
4. Charakterystyka dokumentów księgowych.

III. Środki gospodarcze oraz źródła ich finansowania. 
1. Charakterystyka środków gospodarczych (aktywa).
2. Źródła pochodzenia składników majątkowych (pasywa).
3. Bilans – zestawienie aktywów i pasywów.

IV. Ewidencja operacji gospodarczych. 
1. Konto księgowe – pojęcie, zasady funkcjonowania.
2. Omówienie kont bilansowych.
3. Konta niebilansowe – ich charakterystyka.
4. Ewidencja syntetyczna i analityczna.

V. Wycena i ewidencja rzeczowych aktywów trwałych. 
1. Charakterystyka środków trwałych.
2. Metody amortyzacji środków trwałych.
3. Ewidencja zmian w środkach trwałych.
4. Środki trwałe w budowie i ich ujęcie w księgach rachunkowych.

VI. Wartości niematerialne i prawne. 
1. Zakres przedmiotowy wartości niematerialnych i prawnych.
2. Amortyzacja bilansowa tych składników. 
3. Ewidencja zdarzeń gospodarczych dotyczących tych składników.

VII. Rzeczowe aktywa obrotowe – zapasy. 
1. Wycena zapasów metodą ceny rzeczywistej.
2. Metoda ceny ewidencyjnej.
3. Ewidencja zakupu materiałów i towarów. 
4. Rozchody materiałów – ewidencja.

VIII. Aktywa pieniężne i ich ewidencja. 
1. Obrót gotówkowy – jego ewidencja.
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych.
3. Pozostałe rozrachunki z bankiem.
4. Inne aktywa pieniężne.

IX. Rozrachunki w księgach rachunkowych. 
1. Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń.
2. Rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
3. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, w tym z tytułu reklamacji.

X. Ewidencja i rozliczanie kosztów podstawowej działalności operacyjnej. 
1. Pojęcie i klasyfikacja kosztów.
2. Układ rodzajowy kosztów.
3. Charakterystyka układu kalkulacyjnego.
4. Warianty ewidencyjne kosztów.
5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów.
6. Wycena i ewidencja produktów.

XI. Przychody podstawowej działalności operacyjnej. 
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów.
2. Ewidencja sprzedaży wyrobów i usług.
3. Sprzedaż towarów i materiałów.

XII. Procedury związane z ustalaniem wyniku finansowego. 
1. Odpisy aktualizujące wartość należności.
2. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie.
3. Ustalanie wyniku ze sprzedaży w wersji porównawczej i kalkulacyjnej.
4. Procedury ustalania wyniku finansowego netto.

XIII. Podatek dochodowy od osób prawnych
1. Zakres podmiotowy tego podatku.
2. Przychody opodatkowane oraz zwolnione.
3. Koszty uzyskania przychodu.
4. Wydatki niezaliczane do kosztów uzyskania przychodu.
5. Dochód oraz podstawa opodatkowania.

XIV. Sprawozdanie finansowe. 
1. Układ i zawartość informacyjna bilansu.
2. Wariant porównawczy i kalkulacyjny rachunku zysków i strat.
3. Informacja uzupełniająca do sprawozdania finansowego.
4. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów rachunkowości.

XV. Egzamin sprawdzający wiedzę.
Opis metodyki szkolenia
warsztaty z elementami wykładu
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Po ukończeniu szkolenia słuchacz otrzyma gruntowną, rzetelną wiedzę na temat zasad rachunkowości, którą będzie mógł wykorzystać w pracy zawodowej. Szkolenie daje solidną podstawę do dalszego samokształcenia i rozwoju w dziedzinie księgowości i rachunkowości. Bez problemów słuchacz może dalej kształcić się w tej dziedzinie, czy zdobywać umiejętności obsługi programów finansowo księgowych.

Fakt ukończenia szkolenia zostanie potwierdzony zaświadczeniem wraz z rozpisaną tematyką zajęć.
Warunki ukończenia szkolenia
Obecność na zajęcia oraz pozytywne zaliczenie egzaminu sprawdzającego wiedzę.
Paweł Jakubas , tel 508356358 , solszkolenia@gmail.com