PRAWO BUDOWLANE PO NOWELIZACJI 2015 DLA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANYCH Z ROZLICZANIEM ŚRODKÓW UNIJNYCH   Powrót

Minimalna ilość uczestników 7 os.
Maksymalna ilość uczestników 12 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
PRAWO BUDOWLANE PO NOWELIZACJI 2015 DLA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANYCH Z ROZLICZANIEM ŚRODKÓW UNIJNYCH
Opis terminu szkolenia
PLAN SZKOLENIA:
1 dzień szkolenia:
godz. 9.00 - 11.15 /Rozpoczęcie, zajęcia 3 godz./
godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę/
godz. 11.30 - 13.00 /c.d. zajęć 2 godz./
godz. 13.00 - 13.45 /lunch/
godz. 13.45 - 15.15 /c.d. zajęć 2 godz./

2 dzień szkolenia:
godz. 9.00 - 11.15 /c.d zajęć 3 godz./
godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę/
godz. 11.30 - 13.00 /c.d. zajęć 2 godz./
godz. 13.00 - 13.45 /lunch/
godz. 13.45 - 15.15 /c.d. zajęć 2 godz./
Adresaci szkolenia
Szkolenie kierowane jest do osób rozliczających projekty związane z finansowaniem inwestycji, tak związanych z administracją samorządową jak również instytucji finansowych.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą.
Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 5 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu.
Cel szkolenia
Szkolenie ma na celu przybliżenie uczestnikom zasad postępowania administracyjnego oraz elementów postępowania cywilnego i gospodarczego, związanych z przygotowaniem i prowadzeniem procesu budowlanego. Szkolenie ma za podstawowy cel omówienie poszczególnych etapów postępowania budowlanego, od przyjęcia, zatwierdzenia koncepcji inwestycji, poprzez lokalizowanie inwestycji w przestrzeni, uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń skończywszy na rozpoczęciu użytkowania zrealizowanego obiektu.
Program szkolenia
1. Zakres obowiązywania ustawy Prawo budowlane.
a) zakres przedmiotowy,
b) zakres podmiotowy.

2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie ( zagadnienia ogólne);
a) przybliżenie regulacji obowiązujących w latach 1939 – 2015r.,
b) podział specjalności budowlanych,
c) różnice w nazewnictwie a zakres kompetencji inżyniera lub technika, w odniesieniu do posiadanych uprawnień budowlanych,

3. Podstawowe obowiązki i prawa uczestników procesu budowlanego – inwestor, projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru.
a) obowiązki inwestora w procesie budowlanym, administracyjnym i gospodarczym;
b) obowiązki projektanta w procesie budowlanym;
c) obowiązki kierownika budowy;
d) obowiązki inspektora nadzoru;
e) uprawnienia organów nadzoru budowlanego w toku procesu budowlanego;

4. Projekt budowlany – skład zakres i forma, zatwierdzanie projektu w pozwoleniu na budowę, dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne;
a) przedstawienie ogólnych informacji dotyczących projektu budowlanego;
b) wymogi formalne dotyczące formy projektu budowlanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462).
c) dopuszczalne modyfikacje projektu budowlanego w trakcie realizacji robót budowlanych.

5. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę;
a) zasada zgody administracyjnej jako podstawa rozpoczęcia procesu budowlanego,
b) tok formalnoprawny związany z przygotowaniem procesu budowlanego,
c) uzgodnienia niezbędne dla rozpoczęcia procesu budowlanego,

6. Przeniesienie pozwolenia na budowę;
a) wymóg formalny uzyskania zgody zbywcy i nabywcy do przeniesienia pozwolenia na budowę,
b) omówienie zasad postępowania w przypadku śmierci inwestora, utraty bytu prawnego osoby prawnej, przekształcenia osób prawnych a wpływ przekształcenia na prawa i obowiązki wynikające z treści decyzji o pozwoleniu na budowę,

7. Istotne odstąpienia od udzielonego pozwolenia na budowę;
a) zasady postępowania w przypadku istotnych odstępstw od udzielonego pozwolenia na budowę (art. 36a ustawy prawo budowlane),
b) uprawnienia projektanta w zakresie kwalifikacji istotnego odstąpienia od udzielonego pozwolenia na budowę,

8. Etap realizacji budowy i robót, samowola budowlana - formy samowoli;
a) samowola budowlana w rozumieniu art. 48 i art.49 ustawy prawo budowlane,
b) tzw. Postępowanie naprawcze w rozumieniu art. 50 – 51 ustawy prawo budowlane,
c) samowolna zmiana sposobu użytkowania,

9. Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego i zawiadomienie o zakończeniu budowy.
a) wymogi formalnoprawne związane z zakończeniem procesu inwestycyjnego,
b) pozwolenie na budowę a zgłoszenie zakończenia robót budowlanych i zamiar przystąpienia do użytkowania, skutki prawne,
10. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego;
11. Zakres kompetencji organów administracji architektoniczno –budowlanej i ich współpraca ze służbami nadzoru budowlanego;
12. Planowane zmiany w ustawie.
Opis metodyki szkolenia
W trakcie szkolenia prowadzący równolegle (biorąc pod uwagę punkt widzenia administratywisty i cywilisty) przybliżą uczestnikom poza aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi poglądy na ww. tematy doktryny prawa i aktualnych trendów w orzecznictwie tak sądów administracyjnych jak również sądów powszechnych. W trakcie szkolenia trener przedstawi zmiany w poglądach doktryny i orzecznictwa w zakresie ww. zagadnień w odniesieniu do przykładowych postępowań zaczerpniętych z praktyki radcy prawnego występujących w ww. sprawach. Szkolenie ma także na celu wskazanie podstawowych wad umów i skutków tych wadliwych rozwiązań, które w konsekwencji powodują lawinowe powstawanie problemów w trakcie prowadzenia procesu budowlanego.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Imienne zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.
Ewelina Piątek , tel 815326206