POZYSKIWANIE DOTACJI DLA BIZNESU W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020   Powrót

Zakwaterowanie nie
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Uczestnicy otrzymują

wiedzę o źródłach finansowania inwestycji i innowacji w ramach funduszy strukturalnych w okresie 2014-2020
źródła pozyskiwania informacji i pomocy w odniesieniu do konkretnych przyszłych konkursów
wiedzę konieczną do
Adresaci szkolenia
Zapraszamy przede wszystkim przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw, właścicieli firm, kadrę zarządzającą, dyrektorów i kierowników odpowiadających za budżet, rozwój i inwestycje a także specjalistów ds. projektów i pozyskiwania środków
Forma przyjmowania zgłoszeń
Formularz zgloszeniowy dostepny na stronie internetowej http://global.waw.pl/szkolenia-i-doradztwo/pozyskiwanie-dotacji-nowa-perspektywa-finansowa-2014-2020/212-dla-biznesu.html
Program szkolenia
Jak przygotować plan działań fundraisingowych
Jak wykorzystać silne strony organizacji w procesie pozyskiwania funduszy
Gdzie, kiedy i jak zdobywać fundusze czyli fundusze europejskie w perspektywie 2014-2020 - nowe programy operacyjne
Zalety i ryzyka projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
Najważniejsze, kluczowe zmiany w zakresie aplikowania (perspektywa na lata 2014 – 2020)
Reguła proporcjonalności jako nowy ważny element przy korzystaniu z dotacji unijnych
Źródła informacji o możliwych do uzyskania środkach z Unii Europejskiej dla biznesu
Regionalne Programy Operacyjne jako główne źródło finansowania inwestycji i innowacji w sektorze MMŚP – przegląd pod kątem potrzeb uczestników szkolenia
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – możliwości finansowania inwestycji, innowacji i działalności badawczo – rozwojowej, w tym współpracy z jednostkami naukowymi
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój jako źródło finansowania nowych przedsiębiorstw
Zasady budowania projektu - przygotowanie wniosku aplikacyjnego
Ryzyka związane w wykorzystywaniem środków unijnych
Ocena wniosku aplikacyjnego
Pomoc publiczna - nowe regulacje - w nowym okresie programowania


Każdy uczestnik szkolenia ma możliwość skorzystania z bezpłatnej konsultacji (osobistej, telefonicznej lub mailowej) z naszym ekspertem
Opis metodyki szkolenia
Priorytetem jest praktyczne zastosowanie wiedzy w działalności biznesowej odpowiednio do potrzeb uczestników szkolenia
Ilona Książek , tel 223337426 , i.ksiazek@global.waw.pl