Pisanie i Rozliczanie Wniosków Unijnych Szkolenie Otwarte   Powrót

Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
• Szkolenia prowadzone w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Największy wybór tematyczny szkoleń otwartych w Trójmieście
• Wykwalifikowana kadra trenerska
• Imienne Certyfikaty Ukończenia Szkolenia
• Małe grupy szkoleniowe
Adresaci szkolenia
Szkolenie skierowane jest zarówno do firm jak i osób prywatnych.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Kontakt z nami:
PERSPECTA 
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk 
tel.: 58 746-38-41 
e-mail.: biuro@perspecta.pl 
www.perspecta.pl
Cel szkolenia
? Nabycie umiejętności z zakresu pozyskiwaniu Funduszy Unijnych.
? Nabycie teoretycznej i praktycznej wiedzy potrzebnej przy samodzielnym opracowaniu aplikacji.
? Nabycie teoretycznej i praktycznej wiedzy potrzebnej przy zarządzaniu projektem.
? Nabycie umiejętności odnajdywania potrzebnych informacji z powyższego zakresu.
Program szkolenia
MODUŁ 1 FUNDUSZE EUROPEJSKIE
? Źródła informacji o funduszach europejskich.
? Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji o funduszach, programach i konkursach dotyczących projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.
? Rola instytucji zarządzających, pośredniczących i wdrażających oraz regionalnych instytucji finansujących w informowaniu o możliwościach korzystania ze wsparcia finansowego.
? Przedstawienie ścieżki aplikowania o wsparcie - poszczególne etapy.
? Omówienie dokumentacji programowej.

MODUŁ II ZASADY KONSTRUOWANIA PROJEKTÓW
? Ogólne zasady przygotowania projektu.
? Kwalifikowalność wydatków w projekcie.
? Analiza planowanych źródeł finansowania.
? Opracowanie cyklu realizacji projektu.
? Przygotowanie budżetu projektu.
? Zarządzanie projektami unijnymi metodą PCM, obieg dokumentów w projekcie.
? Przepływ środków finansowych i kontrola finansowa – procedura przyznawania pomocy.
? Monitorowanie, raportowanie i ewaluacja projektu.
? Sporządzanie sprawozdań z realizacji projektu, rozliczanie projektu oraz przygotowanie wniosku 
o płatność.
? Omówienie najczęściej popełnianych błędów.

MODUŁ III PRZYGOTOWANIE PRAWIDŁOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ-CZĘŚĆ PRAKTYCZNA-PRACA Z WYKORZYSTANIEM FISZKI PROJEKTOWEJ
? Praca nad przygotowaniem projektu – case study: definiowanie pomysłu, idei projektu identyfikacja potrzeb, charakterystyka konkurencji, uzasadnienie planowanych działań, cele projektu, finansowanie, budżet i harmonogram działań, definiowanie produktów, rezultatów i oddziaływania, konstrukcja budżetu.
? Zasady tworzenia dokumentacji projektowej.
? Dokumentowanie działań projektowych i ich raportowanie.
? Przygotowanie dokumentacji na potrzeby działań prowadzonych w ramach projektu, np.:
- Dokumentacja szkoleniowa, doradcza, listy obecności, dzienniki zajęć, programy szkoleń, rozkład materiału, umowy szkoleniowe, ankiety ewaluacyjne itd.
- Dokumentacja dotycząca beneficjentów: Dokumentacja procesu rekrutacji (regulamin, formularze zgłoszeniowe, deklaracja uczestnictwa w projekcie).
? Monitorowanie przepływu uczestników w projekcie.
? Zasady działania PEFS.
? Zasady dot. ochrony danych osobowych. 
? Przeanalizowanie systemu oceny i wyboru projektów.
? Omówienie zasad prawidłowego opracowania wniosku.
? Omówienie wymaganych załączników do wniosku.

MODUŁ IV ROZLICZANIE PROJEKTU
? Zasady finansowania i kwalifikowania wydatków. 
? Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków:
? Zasady kwalifikowalności
? Wydatki faktycznie poniesione
? Okres kwalifikowania
? Dowody poniesienia wydatku
? Prezentacja potencjalnych typów wydatków kwalifikowanych, omówienie specyfiki budżetu wniosku (budżetu zadaniowego): koszty bezpośrednie, koszty pośrednie, cross-financing, wkład własny, przychód projektu.
? Przepływy finansowe w projekcie, metody zachowania płynności finansowej.
? Obieg dokumentów.
? Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków przez beneficjentów.
? Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków.? Wymagania w odniesieniu do informatycznego systemu finansowo-księgowego beneficjenta
? Zasady sporządzania wniosku beneficjenta o płatność.
? Weryfikacja i zatwierdzanie wniosku beneficjenta o płatność od strony Instytucji Pośredniczącej II.
? Wprowadzanie zmian do projektu.

MODUŁ V SPRAWOZDAWCZOŚĆ, KONTROLA, EWALUACJA PROJEKTU
Sprawozdawczość:
? Dokumenty określające zasady sprawozdawczości projektów.
? Ogólne zasady sprawozdawczości.
? Poziomy sprawozdawczości (projekt, działanie, priorytet, program).
? Zakres przedmiotowy i terminy sprawozdawczości.
Kontrola
? Instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli.
? Zasady i rodzaje kontroli.
Ewaluacja Projektu
? Cechy, zakres i rodzaje ewaluacji.
? Metody ewaluacji projektu (kwestionariusze, ankiety, raporty).
Opis metodyki szkolenia
Narzędzia Szkoleniowe:
• Prezentacje multimedialne
• Analiza przypadków, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, Demonstracje
• Scenki
• Psychodrama
Perspecta , tel 587463841