Od podstaw do samodzielnego księgowego   Powrót

Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Kurs od ”Od podstaw do samodzielnego księgowanego” stworzony został z myślą o osobach aplikujących na stanowisko samodzielnego księgowego jak również dla osób pracujących obecnie w księgowości, które pragną usystematyzować i zweryfikować swoją wiedzę.
Opis terminu szkolenia
Na zajęcia zapraszamy w soboty i niedziele w godz 09:00-16:45.

Daty zjazdów:
18-19 kwiecień 2015
16-17 maj 2015
23-24 maj 2015
13-14 czerwiec 2015
27-28 czerwiec 2015
4-5 lipiec 2015
Cel szkolenia
Omawiane na kursie zagadnienia podparte są nie tylko przepisami ustawy o rachunkowości i Krajowych Standardów Rachunkowości, ale również – co w praktyce jest niezmiernie istotne – przepisami prawa podatkowego, z uwzględnieniem aktualnej linii interpretacyjnej Ministerstwa Finansów. Dlaczego taka forma? Ponieważ w praktyce rozdzielenie rachunkowości i podatków jest praktycznie niemożliwe.

Kurs kończy się 24 godzinnym blokiem zajęć komputerowych , w trakcie których uczestnicy kursu pod okiem doświadczonych praktyków ewidencjonują dokumenty w systemie księgowym. Księgowania obejmują ewidencję operacji w kilku podmiotach, tak aby uczestnik kursu miał możliwość zweryfikowania zdobytej wiedzy w różnych przypadkach np. w firmie handlowej, czy też w firmie usługowej. Każdy zaewidencjonowany miesiąc kończy się kalkulacją podatku dochodowego i podatku od towarów i usług. Sporządzany jest również bilans i rachunek zysków i strat. Zajęcia komputerowe to ”mini” rzeczywistość – księgowania odbywają się bowiem nie na podstawie listy operacji, lecz w oparciu o dokumenty odzwierciedlające operacje najczęściej spotykane w praktyce.
Program szkolenia
PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI

Zakres i zasady rachunkowości

Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego pochodzenia i charakterystyka 

Wynik finansowy oraz elementy kształtujące jego wielkość (przychody i koszty, zyski i strat nadzwyczajne)

Sporządzanie podstawowych elementów sprawozdania finansowego – przykład całościowy

II. RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

Aktywa pieniężne i ich charakterystyka

Rozrachunki i roszczenia handlowe

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń oraz pozostałe rozrachunki z pracownikami

Środki trwałe i środki trwałe w budowie

Wartości niematerialne i prawne

Czynne rozliczenia międzyokresowe

Towary i materiały

Wyroby gotowe

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Kapitał własny

Obowiązki sprawozdawcze podmiotów rachunkowości

III. PRAWO PODATKOWE

Podatek dochodowy

Podatek od towarów i usług


IV. ZAJĘCIA KOMPUTEROWE – Symfonia 24 godziny lekcyjne

Pełny program kursu: http://arcompartners.pl/K,Krakow,Od-podstaw-do-samodzielnego-ksiegowego,4345
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Na zakończenie kursu otrzymują Państwo certyfikat ukończenia kursu wydany na druku Akademii Rachunkowości Compartners i zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej ( na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr. 847 K)

Potwierdzenie zdobycia kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu księgowy (kod według klasyfikacji zawodu - Księgowy nr 331301) możliwe jest po zdaniu nieobowiązkowego, wewnętrznego, pisemnego egzaminu.
Magdalena Strzelczyk , tel 530394582