Obsługa pomp ciepła   Powrót

Minimalna ilość uczestników 6 os.
Maksymalna ilość uczestników 15 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Szkolenie dedykowane osobom, które zamierzają ubiegać się o certyfikat OZE z zakresu pomp ciepła, przygotowują się do egzaminu przed UDT, interesują się tematom OZE, chcą zdobyć gruntowne przygotowanie do pracy w zawodzie.
Adresaci szkolenia
Dedykowane osobom ubiegającym się o certyfikat OZE z zakresu pomp ciepła, przygotowującym się do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego, interesującym się tematom OZE, zamierzającym pozyskać gruntowne przygotowanie do pracy w zawodzie.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Zapisy przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie: http://atum.edu.pl/szkolenie-z-zakresu-pomp-ciepla/

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego bądź mailowego
Cel szkolenia
Uporządkowanie wiedzy z zakresu OZE. Nabycie umiejętności niezbędnych do uzyskania pozytywnych wyników podczas p egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego w zakresie pozyskania certyfikatu instalatora pomp ciepła.
Program szkolenia
1.Podstawowe właściwości fizyczne; zasady działania pomp ciepła
podstawowe definicje, terminy
wpływ warunków geotermalnych i termicznych na działanie pomp ciepła
obieg termodynamiczny w pompach ciepła
wydajność chłodnicza i cieplna pomp ciepła
podział i typy pomp ciepła
budowa pompy ciepła
osprzęt dodatkowy pomp ciepła
czynniki chłodnicze
omówienie norm dotyczących czynników chłodniczych w pompach ciepła

2.Dolne źródła – rodzaje, charakterystyka
powietrze
grunt
woda(charakterystyka; sposoby pozyskiwania ciepła – studnie, zbiornik wodne, woda gruntowa; dobór; warunki montażu)
wykonanie
przepisy, normy oraz specyfikacje techniczne dotyczące dolnych źródeł

3.Górne źródła – instalacje grzewcze, podgrzew c.w.u., instalacje chłodzenia
instalacje centralnego ogrzewania
instalacje chłodzenia
schematy hydrauliczne

4.Projektowanie instalacji grzewczych z pompami ciepła
określenie wartości obciążenia cieplnego budynku oraz wartości w zakresie ciepłej wody
wybór rodzaju instalacji grzewczych
określenie dolnego źródła
określenie rodzaju pracy pompy ciepła
zbiornik buforowy
przykłady obliczeniowe dla różnych obiektów
możliwość zastosowania pomp ciepła i wybór optymalnego rozwiązania
omówienie błędów najczęściej popełnianych przy projektowaniu instalacji solarnych
normy dotyczące stosowania zabezpieczeń, osprzętu dodatkowego, projektowania instalacji grzewczych opartych o pompy ciepła

5. Projektowanie instalacji grzewczych z pompami ciepła – c.d.
określenie wartości obciążenia cieplnego budynku oraz wartości w zakresie ciepłej wody
wybór rodzaju instalacji grzewczych
określenie dolnego źródła
określenie rodzaju pracy pompy ciepła
zbiornik buforowy (kiedy stosować; obliczenie pojemności; wpływ na pracę instalacji)
przykłady obliczeniowe dla różnych obiektów
możliwość zastosowania pomp ciepła i wybór optymalnego rozwiązania
omówienie błędów najczęściej popełnianych przy projektowaniu instalacji solarnych
normy dotyczące stosowania zabezpieczeń, osprzętu dodatkowego, projektowania instalacji grzewczych opartych o pompy ciepła

6.Komputerowe wspomaganie projektowania
Kompleksowe wsparcie projektowania instalacji z pompami ciepła aplikacjami komputerowymi przeznaczonymi do doboru wielkości podstawowych elementów instalacji wraz z możliwością przeprowadzenia symulacji jej pracy. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z programem WitoWP oraz arkuszami doborowymi dolnych źródeł.

7.Montaż, uruchomienie, serwis i konserwacja
montaż pompy ciepła
montaż, regulacja i sprawdzenie elementów instalacji pompy ciepła
montaż instalacji hydraulicznej czynnika grzewczego i chłodniczego
montaż zabezpieczeń instalacji pompy ciepła
uruchomienie i regulacja instalacji
uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania poszczególnych elementów pompy ciepła
kontrola szczelności w układzie termodynamicznym
okresowe przeglądy instalacji pompy ciepła (serwisowanie i konserwacja)
błędy w montażu/serwisie pomp ciepła oraz ich usuwanie
warunki odbioru i dokumentacja techniczna instalacji
przekazanie instalacji do użytku

Trzeci dzień szkolenia (warsztaty praktyczne) 8h.
Warsztaty z praktycznego montażu pomp ciepła, uruchomienie, czynności serwisowe.
montaż pompy ciepła z połączeniami hydraulicznymi
ustawienie pompy ciepła – wybór optymalnego miejsca
połączenia hydrauliczne
montaż zabezpieczeń instalacji
prace elektryczne dotyczące m.in. automatyki oraz zabezpieczeń elektrycznych
montaż czujników wraz z podłączeniem do regulatora pompy ciepła
zabezpieczenia elektryczne w rozdzielni elektrycznej
uruchomienie i regulacja instalacji
napełnienie instalacji z odpowietrzeniem
uruchomienie wraz z ustawieniem odpowiednich przepływów, ciśnień, itp
sprawdzenie zabezpieczeń
serwisowanie i konserwacja
prezentacja narzędzi serwisowych
czynności związane z serwisowaniem i konserwacją
błędy przy montażu i uruchamianiu instalacji z pompą ciepła
analiza błędów przy montażu i uruchamianiu instalacji z pompą ciepł
Opis metodyki szkolenia
Szkolenie obejmują część teoretyczną oraz praktyczną. Zajęcia teoretyczne realizowane są w salach wyposażonych w odpowiedni sprzęt techniczny typu rzutnik multimedialny, tablicę, flipchart. Sale spełniają warunki zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Zajęcia praktyczne prowadzone są w Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii na Uniwersytecie Przyrodniczym. Laboratorium posiada świetne zaplecze- sprzęt umożliwiający uczestnikom praktyczny warsztat- naukę instalacji, montażu, obsługi pomp ciepła.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Program zajęć powstał w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii. Po zakończeniu warsztatu uczestnicy są uprawnieni do przystąpienia do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego na instalatora Odnawialnych Źródeł Energii w zakresie pomp ciepła.

Certyfikat może być wydany instalatorowi, który spełnia następujące warunki:
1.Ukończył szkolenie podstawowe
2.Posiada: pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych oraz
•dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalowania lub modernizacji urządzeń i instalacji lub świadectwo ukończenia co najmniej dwusemestralnych studiów podyplomowych lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta danego rodzaju odnawialnego źródła energii
3.Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
Zakres usług wchodzących w szkolenie
W ramach usługi gwarantujemy:
-intensywny praktyczny warsztat przygotowujący do pracy w zawodzie,
-małe grupy szkoleniowe (maksymalnie 15 osób),
-bezpośredni kontakt z ekspertami w zakresie pomp ciepła,
-materiały szkoleniowe,
-catering (kawa, herbata, napoje i ciasteczka w ciągu dnia),
-wsparcie w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do pozyskania certyfikatu instalatora,
-indywidualne konsultacje,
-opiekuna szkolenia.

Dla grup zorganizowanych, zamkniętych obowiązują odrębne warunki/atrakcyjny system rabatowy. Szczegóły pod numerem: 512 041 945 lub poprzez e-mail: biuro@atum.edu.pl

Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń na terenie całej Polski. 
Służymy wsparciem w zakresie pozyskania miejsca noclegowego w obrębie ośrodków szkoleniowych.
Warunki ukończenia szkolenia
Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz. U. z dnia 22 kwietnia 2014 r.), poz.505.
Edyta Grabowska , tel 512041945 , biuro@atum.edu.pl