Obsługa kotłów i pieców na biomasę   Powrót

Minimalna ilość uczestników 6 os.
Maksymalna ilość uczestników 15 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Szkolenie dedykowane osobom, które zamierzają ubiegać się o certyfikat OZE z zakresu instalacji kotłów i pieców na biomasę, przygotowują się do egzaminu przed UDT, interesują się tematom OZE, chcą zdobyć gruntowne przygotowanie do pracy w zawodzie.
Adresaci szkolenia
Dedykowane osobom ubiegającym się o certyfikat OZE z zakresu kotłów i pieców na biomasę, przygotowującym się do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego, interesującym się tematom OZE, zamierzającym pozyskać gruntowne przygotowanie do pracy w zawodzie.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Zapisy przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie: http://atum.edu.pl/szkolenie-z-zakresu-kotlow-i-piecow-na-biomasy/

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego bądź mailowego
Cel szkolenia
Uporządkowanie wiedzy z zakresu OZE. Nabycie umiejętności niezbędnych do uzyskania pozytywnych wyników podczas p egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego w zakresie pozyskania certyfikatu instalatora kotłów i pieców na biomasę.
Program szkolenia
1.Zagadnienia ogółne
korzyści ze stosowania systemów pieców i kotłów na biomasę i perspektywy rozwoju,
certyfikacja i parametry sprawnościowo-emisyjne kotłów na biomasę
ekonomiczne aspekty inwestycji w piece i kotły na biomasę
prawne aspekty stosowania kotłów i pieców na biopaliwa, prawo energetyczne, dozór techniczny, ochrona środowiska
prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora mikro i małych instalacji kotłów i pieców na biomasę
bezpieczeństwo i higiena pracy podczas instalacji kotłów i pieców na biomasę, bezpieczeństwo i higiena pracy w kotłowni, ochrona przeciwpożarowa

2.Energia biomasy
podstawowe definicje,
podział i możliwości energetycznego wykorzystania biomasy,
rola i znaczenie biomasy,
biomasa jako biopaliwo,
biomasa z roślin energetycznych, rodzaje upraw
paliwa alternatywne z biomasy (surowce pierwotne i wtórne)
środowisko i rynkowa sytuacja biomasy

3.Przygotowanie, magazynowanie i transport biomasy
rębaki do drewna i gałęzi
kompaktowanie biomasy,
parametry peletów i brykietów
magazynowanie i transport biomasy

4.Urządzenia grzewcze na biomasę stałą
pozyskiwanie energii z biomasy
urządzenia grzewcze małej mocy do spalania drewna kawałkowego i brykietów,
urządzenia grzewcze małej mocy do spalania peletów,
urządzenia grzewcze do spalania słomy
schematy technologiczne kotłowni opalanych biomasą
przykłady rozwiązań instalacji do zgazowywania biomasy
rodzaje górnych źródeł ciepła
podstawowe wielkości fizyczne

5.Kotłownie i ciepłownie na biomasę-eksploatacja
dobór kotłów i pieców małej mocy
urządzenia do redukcji zanieczyszczeń w spalinach
straty energii w procesach spalania
powstawanie sadzy i czadu
normy emisji zanieczyszczeń produktów spalania
częstotliwość czyszczenia kotłów i pieców na biomasę
sposoby czyszczenia kotłów i pieców
problemy eksploatacyjne kotłów
możliwe zakłócenia w pracy kotła, które mogą wystąpić w trakcie eksploatacji
efektywność energetyczne
Opis metodyki szkolenia
Szkolenie obejmują część teoretyczną oraz praktyczną. Zajęcia teoretyczne realizowane są w salach wyposażonych w odpowiedni sprzęt techniczny typu rzutnik multimedialny, tablicę, flipchart. Sale spełniają warunki zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Zajęcia praktyczne prowadzone są w Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii na Uniwersytecie Przyrodniczym. Laboratorium posiada świetne zaplecze- sprzęt umożliwiający uczestnikom praktyczny warsztat- naukę instalacji, montażu, obsługi kotłów i pieców na biomasę.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Program zajęć powstał w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii. Po zakończeniu warsztatu uczestnicy są uprawnieni do przystąpienia do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego na instalatora Odnawialnych Źródeł Energii w zakresie kotłów i pieców na biomasę.

Certyfikat może być wydany instalatorowi, który spełnia następujące warunki:
1.Ukończył szkolenie podstawowe
2.Posiada: pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych oraz
•dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalowania lub modernizacji urządzeń i instalacji lub świadectwo ukończenia co najmniej dwusemestralnych studiów podyplomowych lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta danego rodzaju odnawialnego źródła energii
3.Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
Zakres usług wchodzących w szkolenie
W ramach usługi gwarantujemy:
-intensywny praktyczny warsztat przygotowujący do pracy w zawodzie,
-małe grupy szkoleniowe (maksymalnie 15 osób),
-bezpośredni kontakt z ekspertami w zakresie kotłów i pieców na biomasę,
-materiały szkoleniowe,
-catering (kawa, herbata, napoje i ciasteczka w ciągu dnia),
-wsparcie w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do pozyskania certyfikatu instalatora,
-indywidualne konsultacje,
-opiekuna szkolenia.

Dla grup zorganizowanych, zamkniętych obowiązują odrębne warunki/atrakcyjny system rabatowy. Szczegóły pod numerem: 512 041 945 lub poprzez e-mail: biuro@atum.edu.pl

Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń na terenie całej Polski. 
Służymy wsparciem w zakresie pozyskania miejsca noclegowego w obrębie ośrodków szkoleniowych.
Warunki ukończenia szkolenia
Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz. U. z dnia 22 kwietnia 2014 r.), poz.505.
Edyta Grabowska , tel 512041945 , biuro@atum.edu.pl