KURS TRENERSKI – VADEMECUM NIEZBĘDNYCH UMIEJĘTNOŚCI DORADCY UP W PORADNICTWIE GRUPOWYM I DORADZTWIE   Powrót

Zakwaterowanie tak
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
KURS TRENERSKI – VADEMECUM NIEZBĘDNYCH UMIEJĘTNOŚCI DORADCY UP W PORADNICTWIE GRUPOWYM I DORADZTWIE INDYWIDUALNYM
Forma przyjmowania zgłoszeń
Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie www.eceprestiz.pl
Cel szkolenia
Zapoznanie uczestników z nowoczesnymi i aktywnymi metodami przekazywania wiedzy i rozwijania umiejętności niezbędnych w procesie doradczym i poradnictwie grupwym, prowadzenia treningu kompetencji społecznych oraz prowadzenia szkoleń dla osób dorosłych, coachingu i warsztatów szkoleniowych. Ponadto wzmacnianie postawy wrażliwości na bariery komunikacyjne w czasie coachingu i szkoleń, otwartości na poglądy innych ludzi, świadomość swoich mocnych i słabych stron w pracy z indywidualnym klientem oraz w pracy z grupą.
Program szkolenia
Specyfika indywidualnej pracy doradczej a postępowanie z grupą w poradnictwie grupowym
Problematyka uczenia się dorosłych. Charakterystyczne cechy uczenia się dorosłych wg Malcolma Knowlesa. Rodzaje i etapy uczenia się dorosłych. Cykl Kolbe’a, Krzywa uczenia się. Prawa rządzące zapamiętywaniem i zapominaniem informacji, spostrzeganiem i koncentracją uwagi.
Rozmowa doradcza i poradnictwo grupwe jako element procesu dydaktycznego wymagający znajomości reguł i zasad dydaktyki dorosłych
Bariery w uczeniu się osób dorosłych. Najczęstsze bariery w nauczaniu dorosłych. Budowanie motywacji dorosłych do uczenia się. Podsumowanie modułu: warunki jakie trzeba zapewnić do efektywnego nauczania – uczenia się dorosłych.
Style uczenia się dorosłych. Przeprowadzenie autodiagnozy stylu uczenia się. Analiza poszczególnych stylów i wynikających stąd konsekwencji nauczania Refleksja na temat własnego stylu uczenia się. Wyznaczenie kierunku rozwoju osobistego – mocne i słabe strony
Cele nauczania. Wprowadzenie w tematykę modułu. Znaczenie i rodzaje celów – cele główne i cele operacyjne. Opracowanie wielopoziomowych celów szkolenia – cele afektywne, behawioralne, kognitywne. Poziomy logiczne Roberta Diltsa jako model porządkowania celów szkoleniowych.
Ogniwa procesu doradczego oraz ogniwa poradnictwa grupwego
Proces grupowy – istotny element uczenia dorosłych
istota procesów zachodzących w grupie (poziom jawny, poziom ukryty)
etapy, fazy życia grupy
komunikacja oraz normy i zasady obowiązujące w grupie
Metodyka przekazywania wiedzy. Dobór metod i technik do treści. Metodyka pracy z grupą - nauczanie metodami aktywizującymi uczestników. Metody ułatwiające uczenie się i zapamiętywanie: kinezjologia edukacyjna – angażowanie na poziomie behawioralnym. Mind Mapping – angażowanie na poziomie poznawczym . Zapis konspektu zajęć. Siedem kroków tworzenia materiałów szkoleniowych (skrypty, karty ćwiczeń). Tworzenie własnych środków dydaktycznych (w tym prezentacji).
Budowanie roli trenera - doradcy i jego autorytetu
opór, agresja i konfrontacja z trenerem
wpływ trenera na proces grupowy - zasady i techniki
Trudne sytuacje w doradztwie indywidualnym oraz w pracy z grupą
rozpoznanie problemu i zastosowanie właściwego rozwiązania
praca z konfliktami w grupie
Wykorzystanie metod interaktywnych w doradztwie i poradnictwie
Acion Learning, czyli uczenie się poprzez działanie
Cykl Kolba
dyskusje moderowane - w grupie i z podziałem na podgrupy
Niezbędnik trenera. Metodyka szkoleń aktywnych vs tradycyjnego nauczania. Co należy sprawdzić przed szkoleniem? Lista kontrolna przed szkoleniem. Czas trwania sesji. Sposób prezentacji materiału. Metody i formy podsumowania zajęć.
Bank programów w pracy doradczej i poradnictwie grupowym
Opis metodyki szkolenia
Mini-wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia grupowe i indywidualne, Case study, symulacja.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
zaświadczenie wydane zgodnie z właściwymi przepisami(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2012 r.)
ECE Prestiż , tel 815346065 , szkolenia@eceprestiz.pl