Kurs płace - Specjalista ds. płac (wersja e-learningowa)   Powrót

Minimalna ilość uczestników 1 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Kurs płace - wersja elearningowa
Opis terminu szkolenia
Kurs dostępny w stałej ofercie. 
Po dokonaniu zapłaty za kurs, Uczestnik otrzymuje dostęp do indywidualnego konta na platformie elearningowej na okres 1 miesiąca. W tym czasie może realizować kurs w dowolnym czasie i tempie.
Forma przyjmowania zgłoszeń
- formularz zgłoszeniowy na stronie www.humano.pl (preferowana forma, uczestnik otrzymuje automatycznie potwierdzenie zgłoszenia z danymi do płatności)
- formluarz portalu inwestycja w kadry
Program szkolenia
I. Wynagrodzenie za pracę
1. wynagrodzenia zasady ogólne (przepisy związane z wynagrodzeniem, klasyfikacja składników wynagrodzenia, minimalne wynagrodzenie)
2. Zasady ustalania wynagrodzenia za część miesiąca (w związku z nieobecnością związana z chorobą, w związku z inną nieobecnością)
3. Ustalanie wysokości kwoty brutto poszczególnych składników listy płac:
- wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
- ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
- wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe
- wynagrodzenie za inne usprawiedliwione nieobecności z prawem do wynagrodzenia
- wynagrodzenie za przestój
- wynagrodzenie za czas dyżuru
- odszkodowania i odprawy
- inne świadczenia

II. Lista płac
1. Odliczenia od wynagrodzenia
2. Narzuty na wynagrodzenia

III. Rozliczanie świadczeń finansowanych ze środków budżetu państwa
1. Rozliczanie urlopów macierzyńskich
2. Rozliczanie urlopów wychowawczych

IV. Umowy cywilnoprawne
1. Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne w przypadku umów zlecenia i umowy o dzieło
2. Zasady obliczania świadczeń z tytułu umowy zlecenia i o dzieło

V. Świadczenia pieniężne z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby i macierzyństwa
1. Zasady nabywania prawa do świadczeń
2. Rodzaje i wysokość świadczeń
3. Okres uwzględniane przy ustalaniu podstawy świadczeń
4. Zasady ogólne i szczególne ustalania podstawy świadczeń
5. Zasady dokonywania uzupełnienia podstawy
6. Zasady ustalania kwoty brutto i netto świadczeń

VI. Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków
1. Potrącenia kwot nienależnego wynagrodzenia
2. Potrącenia za wadliwe wykonanie pracy
3. Obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia
4. Obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z zasiłków
5. Potrącenia z umów cywilnoprawnych

VII. Rozliczanie świadczeń z tytułu podróży służbowych
1. Świadczenia z tytuł podróży krajowych
2. Świadczenia z tytułu podróży zagranicznych
Opis metodyki szkolenia
- prezentacja treści merytorycznej połączonej z przykładami
- ćwiczenia dla uczestników


Aby móc przetestować sposób realizacji szkoleń na naszej platformie elearnigowej, zapraszamy do zapoznania się z wersjami demonstracyjnymi szkoleń.
Logowanie do platformy szkoleniowej na stronie: www.humano.pl
Login: demo2015
hasło: demo2015
Zakres usług wchodzących w szkolenie
Uczestnik ma dostęp do treści szkolenia przez 1 miesiąc od uruchomienia. W tym okresie uczestnik realizuje szkolenie w dowolnym czasie i tempie. W okresie dostępu do kursu uczestnik może wielokrotnie odtwarzać treść szkolenia.
W okresie dostępu do kursu uczestnik może zadawać pytania dotyczące omawianych zagadnień.

Po zakończeniu udziału uczestnik otrzymuje zaświadczenie w wersji papierowej zawierające informację o zakresie tematycznym zrealizowanego kursu.

Jako opcja dodatkowa do szkolenia uczestnik może zamówić materiały szkoleniowe w wersji papierowej (skrypt ok. 200 stron), które są wysyłane najpóźniej w drugim dniu roboczym po dokonaniu zapłaty.
Warunki ukończenia szkolenia
- zapoznanie się z treścią kursu
- wykonanie ćwiczeń stanowiących integralną część kursu
- zaliczenie testu końcowego
Agnieszka Łapińska , tel 566230023 , szkolenia@humano.pl