Kurs kwalifikacyjny - pedagogika opiekuńcza   Powrót

Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne nieSkrócony opis szkolenia
Założenia programowo- organizacyjne: program ramowy kursu kwalifikacyjnego z pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej, MEN 1992.
Adresaci szkolenia
Kurs organizowany jest dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, domy wczasów dziecięcych, internaty, bursy, ośrodki szkolno-wychowawcze), świetlicach szkolnych, półi
Forma przyjmowania zgłoszeń
Zgłoszenia on-line: www.europabiz.pl
Cel szkolenia
Celem kurs jest:

- wyposażenie uczestników w podstawy wiedzy teoretycznej i metodycznej niezbędnej w różnych formach pracy opiekuńczo – wychowawczej;
- poszerzenie zakresu i podniesienie poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności słuchaczy w zakresie wybranego działu pracy opiekuńczo – wychowawczej;
- zainteresowanie słuchaczy własnym rozwojem i ukierunkowanie dalszego samokształcenia.
Program szkolenia
1. Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży
2. Elementy pedagogiki opiekuńczej
3. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
4. Terapia pedagogiczna i umiejętności interpersonalne
5. Zajęcia świetlicowo-klubowe
6. Zajęcia sportowo-rekreacyjne
Opis metodyki szkolenia
Wykłady
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia laboratoryjne
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Uczestnik kursu uzyskuje kwalifikacje w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.
Warunki ukończenia szkolenia
Podstawą zaliczenia kursu będą pozytywne oceny prac kontrolnych przedstawionych przez słuchaczy, pozytywne oceny z egzaminów wyszczególnionych przedmiotów, frekwencja na zajęciach (80% obecności na poszczególnych przedmiotach).
Natalia Dominiak , tel 724464000