Kurs instruktora sportu specjalność fitness   Powrót

Minimalna ilość uczestników 10 os.
Maksymalna ilość uczestników 25 os.
Zakwaterowanie opcja
Wyżywienie opcja
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Pełna oferta kursu jest dostępna na stronie http://www.kursyinstruktorskie.edu.pl/intensywny_kurs_instruktora_fitness_aerobic.htm 

Zapraszamy do dokładnego zapoznania się.
Opis terminu szkolenia
kurs intensywny codzienny (po 4-6 h dziennie) plus e-learning realizowany indywidualnie wcześniej oraz praktyki instrukotrskie realizowane po kursie
Adresaci szkolenia
maturzyści, studenci, osoby bezrobotne, zatrudnieni, nauczyciele szkół
Forma przyjmowania zgłoszeń
zgłoszenia są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej przez naszą stronę internetową http://www.kursyinstruktorskie.edu.pl/
Cel szkolenia
Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe ZGODNE Z USTAWĄ O SPORCIE oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja instruktora fitness wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych instruktora oraz CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczęcią, umożliwiającym podjęcie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Kurs instruktora fitness przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w związkach sportowych, klubach sportowych, rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Legitymacje instruktora fitness wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktora fitness jest dokumentem umożliwiającym podjęcie pracy w charakterze instruktora!

Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze czerwonym.
Program szkolenia
2. Struktura Kursu instruktora fitness

• Część ogólna kursu instruktora (teoria) – 100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub sport, absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej (sportu lub rekreacji ruchowej), oraz instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską. Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej). Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemnym opisowym). Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Część ogólna obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. anatomia ogólna, anatomia czynnościowa aparatu ruchu, fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu sportowego, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia wysiłku fizycznego, prawo w sporcie, emisja głosu, korektywa i kompensacja, żywienie i dietetyka, itp.). Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.• Część specjalistyczna (teoria i praktyka) - 150 godzin lekcyjnych (112,5 godzin zegarowych):

• Ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 72 godziny lekcyjne (54 h zegarowych). Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

• Praca własna kursanta i samokształcenie - 48 h lekcyjnych (36 h zegarowych) - przyswojenie i analiza wskazanej literatury specjalistycznej, stron internetowych, obserwacja i analiza imprez sportowych, realizacja przez kursantów wyznaczonych zadań: np. opracowanie regulaminów zawodów sportowo - rekreacyjnych, przygotowanie konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego, itp. Kierownik kursu na pierwszych zajęciach omawia warunki zaliczenia i rodzaj wykonywanych zadań. 

• Praktyki instruktorskie - w liczbie 30 h lekcyjnych (22,5 zegarowych) odbywane są w trakcie kursu (lub w terminie 3 miesięcy po kursie) w dowolnie wybranym przez siebie klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktykę można pobrać ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

7. Planowany ramowy program kursu instruktora fitness

Ostateczny rozkład treści zajęć i egzaminu zostanie podany na 1 spotkaniu i może różnić się od zamieszczonego.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

- zapoznanie z uczestnikami kursu i ich doświadczeniem w zajęciach fitness

- zapoznanie słuchaczy z przebiegiem kursu instruktora fitness

- organizacja procesu dydaktycznego, terminy i godziny zajęć

- warunki zaliczenia kursu - omówienie egzaminu specjalistycznego

- zajęcia pokazowe - wstępna ocena umiejętności ruchowych

- pytania i odpowiedzi

FITNESS - podstawy

- historia fitness w zarysie

- podział i różnorodność zajęć fitness

- schemat i budowa różnych lekcji fitness

- muzyka i jej tempo w zajęciach fitness

- metody i formy komunikacji z grupą - werbalne i niewerbalne

- metody nauczania ćwiczeń fitness

- podstawy choreografii w zajęciach fitness

- metodyka nauczania choreografii w zajęciach fitness

- jak zbudować prosty i z
Opis metodyki szkolenia
teoretyczno - praktyczna

Zajęcia z części specjalistycznej na kursie intensywnym będą się odbywały codziennie w planowanych godzinach 8.00 - 13.00 (grupa I) i 13.15 - 17.45 (grupa II) w Warszawie w APLAUZ FITNESS – Warszawa Bemowo, ul. Radiowa 1a (róg Powstańców Śląskich). W niektóre dni (np. w weekendy) zajęcia mogą być łączone lub przesuwane i wtedy będą trwały w innych godzinach, np. pomiędzy 8.00 a 18.00. Jeśli zgłosi się mniejsza liczba uczestników to zajęcia będą tylko w jednej grupie ćwiczeniowej w godzinach 9.00 - 14.00.

Fitness Klub Aplauz, ul. Radiowa 1a (Bemowo, lotnisko) mapka dojazdu: www.pas.edu.pl/aplauz -dojazd komunikacją miejską do przyst. RADIOWA autobusami: 106, 112, 171, 184, 220, 406, 410, 507, 523, E-2 oraz tramwajami 5, 23, 24, 28

Do bezpłatnej dyspozycji uczestników są szatnie z natryskami i sauna (www.aplauz.pl)

Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej). Egzamin pisemny z części ogólnej zaplanowany jest w trakcie kursu.

Materiały do nauki części ogólnej można uzyskać przed rozpoczęciem kursu. W tym celu należy wpłacić 350 zł za część ogólną i wysłać maila (najlepiej dołączając potwierdzenie wpłaty lub przelewu w formie skanu) z prośbą o podanie loginu i hasła dostępu.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe ZGODNE Z USTAWĄ O SPORCIE oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja instruktora fitness wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych instruktora oraz CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczęcią, umożliwiającym podjęcie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Warunki ukończenia szkolenia
Uczestnikiem kursu może być osoba, która:

1. ukończyła 18 lat;

2. posiada co najmniej wykształcenie średnie (wymagane jest dostarczenie na rozpoczęcie kursu kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe);

3. posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kursu (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs);

4. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie instruktorskim (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs);

5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (zobacz wykaz przestępstw), o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).” (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs);

6. posiada wysoką sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń i wytrzymanie kilku godzin zajęć ruchowych pod rząd;

7. interesuje się daną dyscypliną (czyta specjalistyczną literaturę, portale branżowe), zna ćwiczenia i zagadnienia podane w programie kursu, regularnie ćwiczy na rożnych rodzajach zajęć, zna kroki, słyszy muzykę i rytm, płynnie reaguje na komendy prowadzących;
tel 504851311 , kursy@pas.edu.pl