KREOWANIE WIZERUNKU I PROMOCJA SZKOŁY   Powrót

Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Prezentacja nowoczesnych narzędzi kreowania wizerunku i promowania szkoły oraz budowania relacji ze środowiskiem lokalnym. Uczestnicy szkolenia opracują strategię oraz harmonogram działań marketingowych, budujących trwałe zaplecze promocyjne szkoły.
Adresaci szkolenia
Dyrektorzy szkół, nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne, zespoły ds. promocji z instytucji, organizacji i placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych i artystycznych.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Kontakt telefoniczny lub mailowy.
Cel szkolenia
Przygotowanie kadry szkoły do:
- opracowywania i wdrażania wielokierunkowego i efektywnego programu kreowania wizerunku i promowania szkoły/placówki,
- wykorzystywania nowoczesnych narzędzi marketingowych i e-marketingowych,
- komunikowania się i budowania relacji ze środowiskiem lokalnym,
- budowania trwałego zaplecza promocyjnego szkoły/placówki.
Program szkolenia
CZĘŚĆ SZKOLENIOWA

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie kadry szkoły do planowania i wdrażania działań marketingowych

1. Marketingowy kontekst usług edukacyjnych.
2. Cele działań promocyjnych szkoły.
3. Wewnętrzne i zewnętrzne public relations w placówce oświatowej.
4. Rola przedstawicieli społeczności szkolnej w kreowaniu wizerunku placówki.
5. Wykorzystanie potencjału zewnętrznych podmiotów opiniotwórczych.
6. Adresaci komunikatów promocyjnych.
7. Skala i zasięg działań marketingowych szkoły.
8. Zasady tworzenia i doboru treści promocyjnych.
9. Metody i formy kreowania wizerunku i promocji szkoły.
10. Przegląd nowoczesnych narzędzi marketingowych i e-marketingowych.
11. Publikowanie jako skuteczna forma krótko- i długofalowej promocji szkoły.
12. Zasady budowania i utrzymywania trwałego zaplecza promocyjnego.

CZĘŚĆ WARSZTATOWA

Opracowywanie strategii wizerunkowej i promocyjnej szkoły.

1. Określenie indywidualnego potencjału i mocnych stron szkoły.
2. Zdefiniowanie adresatów działań marketingowych.
3. Wybór i klasyfikacja treści promujących szkołę.
4. Ustalenie narzędzi, form i kanałów komunikacji.
5. Utworzenie harmonogramu działań promocyjnych.
Opis metodyki szkolenia
Metoda warsztatowa, miniwykład, prezentacja, dyskusja, burza mózgów.
Sławomir Waśniewski , tel 535633636 , e-pedagog@e-pedagog.pl