KREOWANIE WIZERUNKU I PROMOCJA SZKOŁY   Powrót

Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Prezentacja nowoczesnych narzędzi kreowania wizerunku i promowania szkoły oraz budowania relacji ze środowiskiem lokalnym. Uczestnicy szkolenia opracują strategię oraz harmonogram działań marketingowych, budujących trwałe zaplecze promocyjne szkoły.
Opis terminu szkolenia
Terminy w roku szkolnym 2014/2015 do uzgodnienia.
Adresaci szkolenia
Dyrektorzy szkół, nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne, zespoły ds. promocji z instytucji, organizacji i placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych i artystycznych.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Kontakt telefoniczny lub mailowy.
Cel szkolenia
Przygotowanie kadry szkoły do:
- opracowywania i wdrażania wielokierunkowego i efektywnego programu kreowania wizerunku i promowania szkoły/placówki,
- wykorzystywania nowoczesnych narzędzi marketingowych i e-marketingowych,
- komunikowania się i budowania relacji ze środowiskiem lokalnym,
- budowania trwałego zaplecza promocyjnego szkoły/placówki.
Program szkolenia
CZĘŚĆ SZKOLENIOWA

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie kadry szkoły do planowania i wdrażania działań marketingowych

1. Marketingowy kontekst usług edukacyjnych.
2. Cele działań promocyjnych szkoły.
3. Wewnętrzne i zewnętrzne public relations w placówce oświatowej.
4. Rola przedstawicieli społeczności szkolnej w kreowaniu wizerunku placówki.
5. Wykorzystanie potencjału zewnętrznych podmiotów opiniotwórczych.
6. Adresaci komunikatów promocyjnych.
7. Skala i zasięg działań marketingowych szkoły.
8. Zasady tworzenia i doboru treści promocyjnych.
9. Metody i formy kreowania wizerunku i promocji szkoły.
10. Przegląd nowoczesnych narzędzi marketingowych i e-marketingowych.
11. Publikowanie jako skuteczna forma krótko- i długofalowej promocji szkoły.
12. Zasady budowania i utrzymywania trwałego zaplecza promocyjnego.

CZĘŚĆ WARSZTATOWA

Opracowywanie strategii wizerunkowej i promocyjnej szkoły.

1. Określenie indywidualnego potencjału i mocnych stron szkoły.
2. Zdefiniowanie adresatów działań marketingowych.
3. Wybór i klasyfikacja treści promujących szkołę.
4. Ustalenie narzędzi, form i kanałów komunikacji.
5. Utworzenie harmonogramu działań promocyjnych.
Opis metodyki szkolenia
Metoda warsztatowa, miniwykład, prezentacja, dyskusja, burza mózgów.
Sławomir Waśniewski , tel 535633636 , e-pedagog@e-pedagog.pl