Koordynacja prac remontowych, budowlanych i inwestycyjnych - praktyczne rozwiązania   Powrót

Minimalna ilość uczestników 10 os.
Maksymalna ilość uczestników 30 os.
Zakwaterowanie tak
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Praktyczne warsztaty szkoleniowe związane z realizacja i współpracą przy pracach remontowych, budowlanych i inwestycyjnych
Opis terminu szkolenia
Rozpoczęcie szkolenia w dniu 25.03.2015r godzina 14.00
Zakończenie szkolenia w dniu 27.03.2015r godzina 14.00
Adresaci szkolenia
• Pracodawcy , dyrektorzy, kierownicy utrzymania technicznego budynków
• Pracownicy Służby BHP
• koordynatorzy ds. BHP lub remontów
• osoby odpowiedzialne za nadzór nad firmą remontową, budowlaną
Forma przyjmowania zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmowane w formie telefonicznej pod nr 34 321 43 80 oraz po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego ze strony www.biuro-system.com i wysłanie na e-mail szkolenia@biuro-system.com
Cel szkolenia
Jest nabycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie planowania organizacji i koordynacji prac budowlanych, remontowych i inwestycyjnych wykonywanych przez podmioty zewnętrzne na
terenie czynnego zakładu pracy.

Poznanie wymagań w zakresie bhp związanych z odpowiedzialnością pracodawcy i osób wyznaczonych przez pracodawcę, na terenie którego wykonywane są prace przez podmioty zewnętrzne.

Zapoznanie się z obowiązkami pracodawcy w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy u podmiotu zewnętrznego oraz z najczęściej występującymi nieprawidłowościami skutkującymi wypadkami przy pracy.

Przedstawienie przykładów wymagań prawnych obowiązujących w zakresie nadzorowania i koordynacji prac realizowanych przez podmioty zewnętrzne oraz ocena zgodności z wymaganiami prawnymi.
Program szkolenia
Dzień I 
14.00 – 15.00 - Przyjazd i zakwaterowanie

Moduł I
•Wymagania norm SZBHP wg PN-N 18001 i OHSAS 18001 dotyczące nadzoru nad podwykonawcami.
• Organizacja prac pożarowo niebezpiecznych - obowiązki pracodawcy, na terenie którego prace prowadzą podmioty zewnętrzne,

Dzień II 

Moduł II
• Prace budowlane, remontowe i montażowe wykonywane na terenie czynnego zakładu pracy
• Obowiązki pracodawcy, na terenie którego prace prowadzą podmioty zewnętrzne, w tym w zakresie procedur przy pracach szczególnie niebezpiecznych
• Sposoby organizacji i koordynacji prac jw. w zakresie BHP oraz praktyczne opracowywanie dokumentów z tym związanych
• Nadzór i odpowiedzialność po stronie wykonawcy prac oraz pracodawcy, na terenie którego realizowane są prace.

Moduł III
• Wypadki przy pracy
• Obowiązki pracodawcy, na terenie którego wydarzył się wypadek przy pracy osoby zatrudnionej przez podmiot zewnętrzny
• Procedury ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy jw
• Omówienie przykładowych wypadków przy pracy na terenie pracodawcy przy udziale wykonawcy prac wraz z analizą ich przyczyn,

Dzień III 

Moduł IV
• Wymagania prawne i ocena zgodności
• Przegląd obowiązujących wymagań prawnych przy współpracy pracodawcy z podwykonawcami prac
• Narzędzie wspomagające wykonanie i udokumentowanie oceny zgodności
• Wymiana doświadczeń – dyskusja
Opis metodyki szkolenia
Prezentacje, wykłady, ćwiczenia, studium przypadków
Dariusz Okraska , tel 504255339 , d.okraska@biuro-system.com