KARTA NAUCZYCIELA - ZADANIA I KOMPETENCJE ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁĘ LUB PLACÓWKĘ OŚWIATOWĄ   Powrót

Zakwaterowanie nie
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:
KARTA NAUCZYCIELA - ZADANIA I KOMPETENCJE ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁĘ LUB PLACÓWKĘ OŚWIATOWĄ
Data: 10 kwietnia 2015, 10:00 - 15:00
Adresaci szkolenia
- Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego wykonujący zadania z zakresu oświaty.
- Pracownicy zespołów ekonomiczno-administracyjnych obsługujących szkoły i placówki.
- Wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Szczegółowe informacje na stronie www.frdl.mazowsze.pl
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy na temat praktycznego stosowania przepisów ustawy Karta Nauczyciela w zakresie zadań i kompetencji organów prowadzących publiczne szkoły i placówki. Szkolenie uwzględnia aspekty praktyczne, problemy prawne oraz wybrane orzecznictwo sądowe dotyczące omawianych zagadnień.
Program szkolenia
1. Organ wykonawczy i uchwałodawczy jednostki samorządu terytorialnego – podział zadań i kompetencji określonych w ustawie Karty Nauczyciela.
2. Ocena pracy dyrektora szkoły lub placówki.
3. Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz pozostałe zadania organu prowadzącego związane z awansem zawodowym nauczycieli.
4. Stosunek pracy dyrektora szkoły lub placówki (m.in. nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy, czas pracy, wynagrodzenie, urlop wypoczynkowy, urlop dla poratowania zdrowia).
5. Zadania organu prowadzącego związane z ruchem kadrowym w szkole lub placówce (m.in. przeniesienie nauczyciela, uzupełnianie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć).
6. Regulamin wynagradzania nauczycieli (orzecznictwo, najczęstsze uchybienia).
7. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli – obowiązki organu prowadzącego wynikające z art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela.
8. Regulacje dotyczące funduszu nagród oraz funduszu na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
9. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.
10. Pozostałe zadania organu prowadzącego wynikające z ustawy – Karta Nauczyciela.
Opis metodyki szkolenia
Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu w oparciu o prezentację multimedialną.
Zakres usług wchodzących w szkolenie
W cenie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Marcin Wielgus , tel 223519326