FUNDUSZE EUROPEJSKIE W NOWEJ PERSPEKTYWIE PROGRAMOWANIA NA LATA 2014-2020.   Powrót

Zakwaterowanie tak
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
FUNDUSZE EUROPEJSKIE W NOWEJ PERSPEKTYWIE PROGRAMOWANIA NA LATA 2014-2020. PROJEKTY SYSTEMOWE I KONKURSOWE W RAMACH RPO I PO WER DLA URZĘDÓW PRACY. WYTYCZNE W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH.
Cel szkolenia
Poznanie założeń i specyfiki nowej perspektywy 2014-2020 w aspekcie możliwości aplikowania o środki z EFS na rzecz aktywizacji rynku pracy, realizacji projektów systemowych i konkursowych, oraz poznanie szczegółowych zasad korzystania ze środków przez Powiatowe Urzędy Pracy w podziale na fundusze strukturalne w Polsce w układzie poszczególnych programów krajowych i regionalnych.
Program szkolenia
Moduł I. Charakterystyka ram prawnych regulujących wydatkowanie środków pomocowych w latach 2014-2020
Dokumenty i wytyczne na poziomie UE regulujące wydatkowanie środków pomocowych w latach 2014-2020 :
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1301/2013 z 17.12.2013 r.;
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR NR1303/2013 z 17.12.2013 r.;
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1304/2013 z 17.12.2013 r.; Wspólne ramy strategiczne i charakterystyka 11 celów tematycznych;
Przyszłe programy a cele tematyczne; Wielkość budżetu unijnego na lata 2014-2020 – wg podziału na Programy Operacyjne i Regiony.
Dokumenty i wytyczne na poziomie krajowym regulujące wydatkowanie środków pomocowych w latach 2014-2020:
Umowa Partnerstwa zatwierdzona przez KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 23.05.2014 r.
Ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 przyjęta w dniu 11.07.2014 r. przez sejm (tzw. ustawa wdrożeniowa):
Projekty Programów Operacyjnych w latach 2014-2020- pierwsze koncepcje, zakres wsparcia, stosowane instrumenty, rodzaje beneficjentów, poziom dofinansowania, wydatki kwalifikowalne :
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój;
Program Operacyjny Polska Cyfrowa;
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój;
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko;
Program Operacyjny Polska Wschodnia;
Program Operacyjny Pomoc Techniczna.
Moduł II. Możliwości aplikowania o środki Unijne w latach 2014-2020 przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Program Operacyjny Wiedza edukacja Rozwój 2014-2020:
Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Priorytet Inwestycyjny 8.6 – Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych bez pracy, którzy nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (NEET);
Oś priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.
Priorytet Inwestycyjny 8.11Modernizacja instytucji działających na rynku pracy, takich jak publiczne i prywatne służby zatrudnienia, oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy, w tym poprzez przedsięwzięcia służące zwiększaniu ponadnarodowej mobilności pracowników, oraz systemy mobilności oraz lepszej współpracy instytucji i właściwych zainteresowanych podmiotów.
Komplementarność Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój a Regionalnego Programu Operacyjnego na przykładzie wybranego województwa.
Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 na przykładzie wybranego województwa.
Cel główny i cele strategiczne programu;
Osie priorytetowe;
Oś priorytetowa dotycząca rynku pracy :
PI 8.5 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników;
PI 8.7 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw;
Instytucje i podmioty odpowiedzialne za zarządzanie, kontrole i audyt oraz rola poszczególnych partnerów.
Projekt Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego na przykładzie wybranego województwa na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego.
Omówienie działań i poddziłań z podziałem na projekty konkursowe i pozakonkursowe dla publicznych służb zatrudnienia dla wybranego województwa.
Projekty systemowe PUP w oparciu o Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych z FP w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z EFS w perspektywie finansowej 2014-2020:
Uregulowania programowe i założenia dotyczące realizacji projektów PUP,
Przygotowanie projektów PUP,
Zatwierdzanie projektów PUP,
Uruchamianie środków na dofinansowanie projektów
Rozliczanie projektów PUP oraz refundacja dla Funduszu Pracy w ramach PO,
Opis metodyki szkolenia
Mini-wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia grupowe i indywidualne, Case study, symulacja.
ECE Prestiż , tel 815346065