EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA I ZARZĄDZANIE CZASEM - BUSINESS STUDIO   Powrót

Minimalna ilość uczestników 3 os.
Maksymalna ilość uczestników 12 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Szkolenie z zakresu zarządzania sobą w czasie ma na celu m.in. podniesienie efektywności w zakresie planowania i organizacji pracy, poznanie metod i technik skutecznie organizujących czas pracy.
Adresaci szkolenia
Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą:
-Nabyć umiejętności: lepszej i sprawniejszej organizacji pracy, zdobyć większą sprawności w ustalaniu priorytetów i podejmowania skutecznych decyzji, a także unikania odkładania na później.
Forma przyjmowania zgłoszeń
e-mial: biuro@business-studio.pl
tel.: 691 205 004
www.business-studio.pl
Cel szkolenia
http://business-studio.pl/oferta-szkoleniowa,szkolenie:efektywnosc-osobista-i-zarzadzanie-soba-w-czasie/

- Doskonalenie umiejętności zarządzania sobą w czasie.
- Zidentyfikowanie własnych ”złodziei czasu”.
- Rozpoznanie osobistych kompetencji w zakresie zarządzanie sobą w czasie.
- Podniesienie swojej efektywności w zakresie planowania i organizacji pracy.
- Poznanie metod i technik skutecznie organizujących czas pracy.
- Zapoznanie uczestników z metodami określania i skutecznej realizacji celów.
- Rozwijanie umiejętności w zakresie skutecznego delegowania obowiązków i uprawnień.
- Nabycie umiejętności twórczego wykorzystywania optymalnego poziomu stresu.
Program szkolenia
Program merytoryczny:

RZECZY WAŻNE I WAŻNIEJSZE – HIERARCHIZACJA SPRAW

- Identyfikowanie spraw do kategorii: ważne, mniej ważne , niezbędne i pilne.
- Ustalanie priorytetów - analiza SMART.
- Cel działania a motywacja.
- Technika ALPEN.
- Dobra organizacja dnia.
- Zalety planowania działań.

IDENTYFIKOWANIE INDYWIDUALNEJ LINII CZASU

- Określenie własnych kompetencji w zakresie zarządzania czasem.
- Postawy wobec życia i czasu.
- Rozwinięcie umiejętności świadomego zarządzania czasem.
- Zwiększenie efektywności zarządzania pracą własną.
- Wprowadzanie dyscypliny w życiu codziennym: prywatnym i zawodowym.
- Identyfikowanie sposobów traktowania czasu (reagowania na czas).

PORZĄDKOWANIE LINII CZASU

- Sposoby poprawy zarządzania czasem w ramach realizowanych zadań.
- Uporządkowane podchodzenie do problemów zawodowych z perspektywy indywidualnej i zespołowej.
- Przypomnienie priorytetów.
- Technika Eisenhowera.
- Delegowanie zadań.
- Harmonogram czasu pracy.
- Zasada ABC.

CEL NA LINII CZASU: WYKORZYSTANIE LINII CZASU DO BARDZIEJ SKUTECZNEGO OSIĄGANIA CELÓW I REALIZOWANIA ZADAŃ

- Organizacja czasu a współpraca i budowanie relacji z ludźmi.
- Jasna i rzeczowa komunikacja z ludźmi. 
- Asertywność jako droga do oszczędności czasu.
- Planowanie i prowadzenie udanych spotkań, czyli osiąganie celu bez straty czasu.


SYSTEM WARTOŚCI - ELEMENT DECYDUJĄCY O HIERARCHII ZAŁATWIONYCH SPRAW W CZASIE

- Reguły skutecznego planowania.
- Metody planowania w zarządzaniu zespołem.
- Błędy w planowaniu.
- Kontrola planu.


POSTAWY WYNIKAJĄCE Z TRUDNYCH SYTUACJI 

- Asertywność a zarządzanie sobą w czasie.
- Stres jako czynnik zaburzający efektywność pracy. 
- Twórcze wykorzystanie optymalnego poziomu stresu.

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY, KTÓRE PRZESZKADZAJĄ ZARZĄDZAĆ CZASEM 

- Odwlekanie.
- Perfekcjonizm.
- Pracoholizm.

STRES JAKO ELEMENT OGRANICZAJĄCY EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE CZASU 

- Przykłady ćwiczeń relaksacyjnych.
- Jak efektywnie zarządzać czasem mimo przedłużającego się stresu.
- Kontrolowanie tremy jako krok do efektywnej realizacji celów.


Podsumowanie szkolenia. Rozdanie certyfikatów.
Opis metodyki szkolenia
- Ćwiczenie wprowadzające;
- Case study;
- Ćwiczenia indywidualne i grupowe.
- Gry symulacyjne.
- Koncepcyjna praca w grupach.
- Dyskusje.
- Treningi dialogowe.
- Odgrywanie ról.
- Quizy.
- Burze mózgów.
- Mapy myśli.
- Elementy prezentacji multimedialnej.
- Poszkoleniowe zadania rozwojowe.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
- Nabycie umiejętności lepszej i sprawniejszej organizacji pracy nie tylko własnej, ale także całego zespołu.
- Zdobycie większej sprawności w oddzielaniu spraw ważnych, pilnych, mniej ważnych i nieważnych.
- Umiejętność planowania aktywności zawodowej względem przyjętych celów i priorytetów.
- Zdobycie wiedzy jak zajmować się mniejszą liczbą spraw, a mimo to osiągać więcej.
- Uświadomienie sobie istnienia mechanizmów kierujących zachowaniem w czasie, takich jak spóźnianie
się czy chaotyczne wykonywanie zadań.
- Zidentyfikowanie i uporządkowanie indywidualnej linii czasu, a także nauczenie się wykorzystywania jej
do skuteczniejszego osiągania celów i realizowania zadań.
- Poznanie reguł pozwalających wygospodarować czas na rzecz własnego rozwoju.
- Weryfikacja swojego systemu wartości - elementu decydującego o hierarchii załatwionych spraw czasie.
- Większa pewność i sprawność delegowania zadań.
- Poznanie technik pozwalających radzić sobie w sytuacjach stresowych.
Agata Błaszkiewicz , tel 691205004