BUDOWLANY PROCES INWESTYCYJNY ORAZ UTRZYMANIE I OBOWIĄZKOWE KONTROLE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH   Powrót

Minimalna ilość uczestników 7 os.
Maksymalna ilość uczestników 12 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
I. PROCES INWESTYCYJNY w zakresie budowania, przebudowy, adaptacji i modernizacji oraz zmian sposobu użytkowania obiektów budowlanych w świetle Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych.

II. UTRZYMANIE I OBOWIĄZKOWE KONTROLE OKRESOWE OBIEKTÓW BUDO
Opis terminu szkolenia
PLAN SZKOLENIA:
1 dzień szkolenia:
godz. 9.00 - 11.15 /Rozpoczęcie, zajęcia 3 godz./
godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę/
godz. 11.30 - 13.00 /c.d. zajęć 2 godz./
godz. 13.00 - 13.45 /lunch/
godz. 13.45 - 15.15 /c.d. zajęć 2 godz./

2 dzień szkolenia:
godz. 9.00 - 11.15 /c.d zajęć 3 godz./
godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę/
godz. 11.30 - 13.00 /c.d. zajęć 2 godz./
godz. 13.00 - 13.45 /lunch/
godz. 13.45 - 15.15 /c.d. zajęć 2 godz./
Adresaci szkolenia
Szkolenie skierowane jest do: osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w danej jednostce oraz uczestników procesu budowlanego odpowiedzialnych za jego realizację.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 5 dni przed szkoleniem
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest usystematyzowanie praktycznej wiedzy na temat procedur i uregulowań prawnych związanych z realizacją procesu inwestycyjnego w budownictwie oraz zapoznanie się z aktualnymi przepisami i wymaganiami technicznymi związanymi z eksploatacją i bezpiecznym utrzymaniem zarządzanych nieruchomości.

Opis szkolenia:

Z praktyki projektowo-budowlane j wiadomo, że przygotowanie inwestycji oraz otrzymanie stosownych decyzji i pozwoleń często bywa dłuższe i bardziej wymagające niż sama budowa.
W skondensowanej formie dowiesz się i nauczysz, jak poprzez odpowiednie zarządzanie swoim czasem oraz zasobami zrealizować, bez większych potknięć daną inwestycję i uniknąć problemów z otrzymaniem pozwolenia na użytkowanie.
Dodatkowym celem szkolenia jest zdobycie i uporządkowanie wiadomości z zakresu Ustawy - Prawo budowlane oraz rozporządzeń do tej ustawy, dotyczących prawidłowego przebiegu procesu budowlanego, poczynając od dokonania zgłoszenia planowanych robót budowlanych albo uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, poprzez poprawne i bezkolizyjne prowadzenie budowy, aż do faktycznego jej zakończenia. Duży nacisk zostanie położony na utrzymanie i kontrole stanu technicznego, szczególnie w aspekcie prowadzenia Książki obiektu budowlanego.
Podczas szkolenia, omówiona zostanie systematyka praktycznego postępowania w danym przedsięwzięciu, na podstawie już zrealizowanych inwestycji.
Program szkolenia
I. PROCES INWESTYCYJNY w zakresie budowania, przebudowy, adaptacji i modernizacji oraz zmian sposobu użytkowania obiektów budowlanych w świetle Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych.

1. Prawne uregulowania w realizacji inwestycji
a. Przepisy prawne
b. Prawo budowlane w procesie inwestycyjnym
2. Wymagania podstawowe w projektowaniu i budowaniu
3. Przepisy techniczno-budowlane
4. Warunki techniczne w budownictwie ogólnym
5. Obowiązki i prawa uczestników procesu budowlanego
6. Konkretyzacja zamierzeń inwestycyjnych
7. Lokalizacja inwestycji, ustalenia MPZP, WZiZT
8. Organy właściwe w sprawach lokalizacji inwestycji 
9. Zasady postępowania administracyjnego
10. Fazy realizacji inwestycji budowlanych 
11. Oddanie do użytkowania obiektu budowlanego
12. Skutki nie przestrzegania prawa w procesie budowlanym
13. Wykaz podstawowych aktów prawnych w zakresie planowania przestrzennego i procesu inwestycyjnego.

II. UTRZYMANIE I OBOWIĄZKOWE KONTROLE OKRESOWE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH oraz instalacji i urządzeń elektrycznych, piorunochronnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w świetle aktualnych zmian Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych oraz wymagań normowych – stan prawny 2013 r.

Obowiązki właścicieli i zarządców dla zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych oraz oceny instalacji i urządzeń dla prowadzenia konserwacji (utrzymanie sprawności technicznej) i napraw (usunięcia uszkodzeń oraz uzupełnienia braków) zgodnie z art. 70 ust. 1 Pb

1. Przepisy prawne i techniczne związane z utrzymaniem i bezpiecznym użytkowaniem obiektów budowlanych
a. Ustawa o gospodarce nieruchomościami
b. Ustawa Prawo budowlane
c. Przepisy budowlane związane z użytkowaniem budynków mieszkalnych
• Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać
• budynki i ich usytuowanie
• Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych
2. Przejęcie obiektu budowlanego do użytkowania
3. Kontrola okresowa obiektów budowlanych
a. Uregulowania Prawne
b. Książka obiektu budowlanego
c. Kwalifikacje osób prowadzące kontrole okresowe
d. Kontrole i badania
4. Planowanie napraw i remontów budynków po kontrolach okresowych
• Naprawy i remonty budynków
• Zakres robót naprawczych i remontowych
• Planowanie napraw i remontów
• Usuwanie nieprawidłowości w budynkach
• Roboty remontowe wymagające zgłoszenia
• Dokumentacja techniczna remontów
• Nadzór budowlano-techniczny i wymagania bhp nad remontami
• Bezpieczeństwo pracy przy robotach remontowych
5. Obowiązki i odpowiedzialność karna właściciela lub zarządcy (art. 91a Pb) za bezpieczne użytkowanie obiektów budowlanych
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Imienne zaświadczenie o ukończonym szkoleniu
Zakres usług wchodzących w szkolenie
Atuty programu szkoleniowego:
1. Użycie różnorodnych kanałów komunikacji z uczestnikami szkolenia,
2. Wykorzystanie metod aktywizujących,
3. Warsztaty prowadzone w formie prezentacji odwołującej się do konkretnych przykładów projektów inwestycyjnych. Interaktywne ćwiczenia w trakcie których słuchacze poznają wybrane metody i narzędzia zarządzania projektami. Wymiana doświadczeń. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych.
Ewelina Piątek , tel 815326206 , szkolenia@orylion.pl