Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001 (OHSAS)   Powrót

Maksymalna ilość uczestników 15 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Szkolenie przygotowuje do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych audytów systemu zarządzania BHP.Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego wg PN-N-18001 (OHSAS).
Adresaci szkolenia
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na audytorów wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych oraz pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny SZ BHP.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez sklep internetowy:

http://tqmtc-sklep.pl/pl/p/Audytor-Wewnetrzny-Systemu-Zarzadzania-Bezpieczenstwem-i-Higiena-Pracy-wg-PN-N-18001/163
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie przyszłych audytorów z metodami audytowania systemu zarządzania BHP wg PN-N-18001 (OHSAS) i przekazanie umiejętności, których potrzebują do utrzymania skutecznego systemu audytów, opartego na najlepszych praktykach z punktu widzenia audytora.Zasady uczestnictwa w szkoleniu:

Program skierowany jest do wszystkich osób posiadających status studenta, pracowników uczelni wyższych, szkół oraz absolwentów do 24 miesięcy od ukończenia studiów.
Program szkolenia
I Wprowadzenie

-Powitanie uczestników, przedstawienie się trenera, prezentacja uczestników
-Ćwiczenie integracyjne - Budowanie zespołu
-Omówienie szkolenia.

II System Zarządzania BHP PN-N-18001

-Podstawowe definicje i terminologia dotycząca zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
-Omówienie wymagań systemu zarządzania BHP wg PN-N-18001, wymagań prawnych w Polsce i UE.

III Omówienie identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego

IV Podstawy tworzenia dokumentacji systemu zarządzania BHP wg PN-N-18001

V Podstawowe pojęcia dotyczące audytów

-Pojęcia audytów
-Cele audytu
-Rodzaje audytów
-Powody przeprowadzania audytów.

VI Wymagania normy ISO 18011 dotyczącej audytowania

-Prowadzenie audytów
-Rodzaje prowadzonych audytów
-Wymagania wobec audytorów
-Definiowanie niezgodności / spostrzeżeń
-Efektywność procesu audytowania

VII Proces przeprowadzania audytu

-Przygotowanie audytu (analiza dokumentacji, lista pytań)
-Spotkanie otwierające
-Przeprowadzenie audytu: zadawanie pytań, formułowanie niezgodności, szukanie dowodów (scenki audytowe, ćwiczenia)
-Spotkanie zamykające
-Sporządzanie dokumentacji poaudytowej.

VIII Mowa ciała audytora

-Komunikacja werbalna i niewerbalna w audycie.

IX Działania korygujące i zapobiegawcze,

X Zakończenie i podsumowanie szkolenia, Egzamin Pisemny.
Opis metodyki szkolenia
-wykład,
-ćwiczenia (praca w podgrupach, burza mózgów – dyskusja),
-studium przypadku (case studies) - analiza rzeczywistych zdarzeń w rzeczywistych przedsiębiorstwach
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego wg PN-N-18001 (OHSAS).
Warunki ukończenia szkolenia
-Uczestnictwo w szkoleniu, 
-Zdanie egzaminu końcowego.
Sabina , tel 334869128