Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z klientam   Powrót

Zakwaterowanie opcja
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Wartością asertywnych pracowników jest fakt, iż dostrzegają oni pozytywne aspekty popełnianych błędów, umieją analizować i wyciągać wnioski, co umożliwia lepsze działania i unikanie podobnych błędów w przyszłości.
Adresaci szkolenia
Szkolenie skierowane jest do:
pracowników i zespołów, których praca wiąże się ze stresem, presją czasu, dużą odpowiedzialnością
pracowników działów kontaktujących się pracowników klientami
pracowników posiadających problemy z asertywności,
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej na temat asertywności oraz – przede wszystkim – ćwiczenie zachowań asertywnych w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych. Uczestnicy po szkoleniu będą umieli odróżnić zachowania asertywne od uległych i agresywnych, a zatem właściwie na nie reagować. Będą umieli wzmacniać poczucie własnej wartości i zachowywać się asertywnie: odmawiać bez poczucia winy, reagować na krytykę, wyrażać swoje zdanie, rozmawiać z agresywnym klientem. Cele:
Uświadomienie uczestnikom wiedzy na temat zachowań interpersonalnych
Pokazanie uczestnikom korzyści z zachowań asertywnych
Przekazanie narzędzi do samodzielnego znajdowania zasobnych stanów emocjonalnych
Pokazanie technik wyrażania uczuć, życzeń i opinii
Kształtowanie u uczestników zachowań asertywnych
Wypracowanie praktycznych umiejętności reagowania na agresję, krytykę
Motywacja do pracy zawodowej
Zdobycie umiejętności skutecznego osiągania celów
Znajomość i obrona własnych praw
Nauczenie pracowników różnic pomiędzy uległością, asertywnością i agresją
Program szkolenia
Asertywność – czym jest, a czym nie jest?
Idea i zasady zachowania asertywnego
Osobowość a asertywność – cechy człowieka asertywnego
Odróżnienie asertywności od zachowań agresywnych, depresyjnych lub uległych
Inteligencja emocjonalna i inteligencja społeczna a asertywność
Czy każdy może być asertywny?

Mapa asertywności, moje prawa i ich obrona
Mapa asertywności – kwestionariusz diagnozujący obszary, w jakich obszarach uczestnik przyjmuje postawę asertywną, a w jakich nie
Lista moich praw – co oznaczają one w rzeczywistości
Obrona moich praw w sytuacjach społecznych i osobistych

Asertywność a myślenie o sobie
Praca nad poczuciem własnej wartości uczestników – analiza mocnych stron
Czym jest monolog wewnętrzny i jak nad nim pracować, by myśleć asertywnie
Ćwiczenia z komunikacji werbalnej i niewerbalnej w mówieniu o sobie – asertywna autoprezentacja
Budowanie pozytywnego wizerunku siebie w oparciu o własne zasoby

Model postawy asertywnej
Świadomość siebie a zwierciadło społeczne
Co utrudnia mi bycie asertywnym?
Pojęcie granic osobistych – wyznaczanie własnych granic, respektowanie granic innych ludzi

Techniki komunikacyjne w asertywności
Asertywność a komunikacja
Złote zasady asertywnej komunikacji
Opis faktów zewnętrznych i wewnętrznych kontra ocenianie
Umiejętność słuchania
Mimika, gestykulacja, język ciała

Ćwiczenia ważniejszych sytuacji wymagających komunikacji asertywnej
Asertywna pochwała
Wyrażanie własnych opinii i przekonań
Asertywne wyrażanie próśb i oczekiwań
Asertywna odmowa
Asertywna krytyka
Reagowanie na krytykę i atak
Wyrażanie gniewu i złości
Obrona własnych granic
Asertywne łagodzenie sytuacji konfliktowych

Użyteczne techniki do stosowania w trudnych sytuacjach
zdarta płyta
słoń
jujitsu
asertywna kanapka
asertywne odraczanie
asertywne pytanie na pytanie

Asertywność w organizacji
Organizacyjne warunki dla asertywności
Asertywne relacje ze współpracownikami
Dlaczego asertywność jest potrzebna w zarządzaniu?
Przywileje i obowiązki asertywnych menedżerów i pracowników
Asertywne relacje z klientami miłymi i trudnymi
Marcin Wrzosek , tel 225335025