Regulamin

Postanowienia niniejszego Regulaminu określają zasady funkcjonowania i korzystania z Platformy Internetowej. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników serwisu, a także prawa i obowiązki Administratora serwisu.
I Definicje
 • 1. Platforma Interetowa: internetowy serwis dostępny pod adresem strony internetowej wwwrekrutacyjnarewolucja.pl. Usługi świadczone w serwisie RekrutacyjnaRewolucja są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 2. Użytkownik: osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która została zarejestrowana w bazie Użytkowników Platformy Internetowej i posiada aktywny Profil oraz Konto.
 • 3. Internauta: niezarejestrowany podmiot korzystający z Platformy Internetowej.
 • 4. Konto Internetowe: funkcja za pomocą której Użytkownik korzysta z usług Platformy Internetowej.
 • 5. Profil: część Konta Użytkownika, zawierająca zbiór danych, zdjęć, filmów i innych elementów stanowiących prezentację Użytkownika, udostępnianych w celu przedstawienia własnej osoby innym Użytkownikom Platformy Internetowej.
 • 6. Login: unikalny zespół liter i znaków podanych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta wyróżniających Użytkownika spośród innych Użytkowników, pod którym został on zarejestrowany w Platformie Internetowej.
 • 7. Administrator: właściciel Platformy Internetowej - JLS Consult Sp. z o.o, ul.Grunwaldzka 21/209, 60-782 Poznań, NIP:7811885013, podmiot, który świadczy usługi Platformy Internetowej drogą elektroniczną; jest Usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 2 ust. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
II Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Platformy Internetowej
 • 1. Urządzenie z dostępem do internetu.
 • 2. Po każdorazowym zakończeniu korzystania z Serwisu należy się wylogować, wybierając opcję „wyloguj”, dostępną na stronie serwisu.
III Rodzaje usług oferowanych w ramach Platformy Internetowej
 • 1. Utworzenie i zarejestrowanie własnego Podstawowego Profilu Użytkownika w ramach jednej z dostępnych opcji:
  • 1) Konto Poszukujący Zatrudnienia (Kandydat)
  • 2) Konto Pracodawca.
 • 2. Aktualne koszty rejestracji i poszczególnych usług dostepne są na stronie internetowej lub uzgodnione indywidualnie przez handlowca.
IV Korzystanie i dostęp do usług Platformy Internetowej
 • 1. Uczestnictwo w Platformie Internetowej jest dobrowolne.
 • 2. Użytkownikami Platformy Internetowej mogą być tylko osoby, które akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • 3. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Platformie Internetowej. Przekazywanie lub udostępnianie Konta innym osobom jest niedozwolone.
 • 4. Z Platformy Internetowej można korzystać na różnych poziomach dostępu:
  • Pracodawca
  • Kandydat
 • 5. Dostęp do Platformy Internetowej i możliwość utworzenia własnego Profilu Użytkownik uzyskuje poprzez utworzenie Konta. Utworzenie Konta, następuje po dokonaniu rejestracji.
 • V Rejestracja
  • 1. Rejestracja odbywa się poprzez założenie konta w Platformie Internetowej. Aby jej dokonać Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny, w którym podaje prawdziwe dane dotyczące swojej osoby, niezbędne ze względu na charakter i cel Platformy Internetowej, podlegające administrowaniu przez Administratora danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych.
  • 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelności przedstawianych przez niego w Profilu informacji. Ujawnione przez Użytkownika dane osobowe w procesie rejestracji nie podlegają wykorzystaniu ani procesowi przetwarzania przez Administratora dla własnych jego celów, w stosunku, do których nie jest on również administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych.
  • 3. Treści zamieszczone w Profilu przez Użytkownika mogą być kontrolowane i weryfikowane przez Administratora, na zasadach określonych w Regulaminie.
  • 4. Rejestracja jest bezpłatna.
  • 5. W wyniku rejestracji następuje udostępnienie wszystkich informacji zawartych w Profilu innym Użytkownikom Platformy Internetowej.
  • 6. Pomyślne ukończenie procesu rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z tym, że Użytkownik:
  • a/. oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował jego treść;
  • b/. oświadcza, że wszelkie informacje i zdjęcia umieszczone w swoim Profilu przekazuje dobrowolnie i wyraża zgodę na ujawnienie ich innym Użytkownikom Serwisu;
  • c/. oświadcza, że posiada uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby wszelkie dane umieszczone przez niego w Platformie Internetowej mogły być opublikowane w jej ramach i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.
VI Konto Poszukujący Zatrudnienia VII Konto Pracodawca VIII Usunięcie / rezygnacja z Konta
 • 1. Każdy Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Platformie Internetowej wysyłając na adres e-maila biuro@jlsconsult.pl z prośbą o usunięcie swojego Profilu oraz Konta. W tym celu może skorzystać z funkcji „Kontakt”. E-mail ten powinien zostać wysłany z adresu, który został podany przy rejestracji w Platformie Internetowej.
 • 2. Wysłanie przez Użytkownika e-maila do Administratora z prośbą o zamknięcie Konta w Platformie Internetowej będzie skutkować likwidacją Konta oraz usunięciem wszystkich danych zawartych w Profilu Użytkownika z jej bazy. Usunięcie Konta powoduje zakończenie świadczenia wszelkich usług przez Platformę Internetową na rzecz danego Użytkownika.
 • 3. Jeśli likwidacja Konta nastąpiła przed upływem opłaconego okresu użytkowania Konta, opłata, uiszczona przez Użytkownika za pełny dostęp do Serwisu, nie podlega zwrotowi.
 • 4. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że treści (teksty, informacje lub zdjęcia) umieszczone przez Użytkownika w Serwisie są niedozwolone ze względu na przepisy prawa lub treść niniejszego Regulaminu, Administrator może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o ich usunięcie z Platformy Internetowej oraz określić termin ich usunięcia. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do prośby Administratora, Administrator może zablokować lub usunąć konto Użytkownika.
 • 5. Administrator jest uprawniony do usuwania Konta Użytkowników bez uprzedniego ich powiadomienia, co spowoduje całkowite i nieodwracalne usunięcie Profilu, jeżeli stwierdzi:
  • a/. naruszenie przepisów prawa, Regulaminu lub zasad współżycia społecznego.
  • b/. fakt braku logowania się przez Użytkownika do Platformy Internetowej przez okres 3 miesięcy od ostatniego zalogowania;
  • c/. fakt braku akceptacji przez Użytkownika zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie.
 • 6. W wypadku likwidacji Konta Użytkownika przez Administratora opłata uiszczona przez Użytkownika za pełny dostęp do Platformy Internetowej nie podlega zwrotowi.
 • 7. W każdym przypadku usunięcia Konta Użytkownika, nie będą jednak usuwane ślady aktywności tego Użytkownika w Platformie Internetowej.
IX Prawa i obowiązki Użytkownika
 • 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz do przestrzegania go.
 • 2. Użytkownik może mieć w Platformie Internetowej tylko jedno Konto i Profil. Udostępnianie lub przekazywanie Konta innym osobom jest niedozwolone. Ujawnienie faktu posiadania więcej niż jednego Profilu spowoduje usunięcie wszystkich Kont Użytkownika z bazy Platformy Internetowej.
 • 3. Użytkownik odpowiada za prawdziwość danych, które umieszcza w Platformie Internetowej. Jest również zobowiązany do ich aktualizacji w wypadku zaistnienia ich zmiany.
 • 4. Rejestrując się w Platformie Internetowej, Użytkownik oświadcza, że zdjęcia i informacje umieszczone w swoim Profilu zamieszcza dobrowolnie i wyraża zgodę na ujawnienie ich innym Użytkownikom Platformy Internetowej.
 • 5. Użytkownik, zamieszczając w Platformie Internetowej jakiekolwiek materiały: informacje, teksty czy zdjęcia, ponosi za nie pełną odpowiedzialność prawną. Użytkownik oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby wszelkie (włącznie ze zdjęciami) umieszczone przez niego w Platformie Internetowej mogły być opublikowane (udostępnione publicznie) i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.
 • 6. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie podejmował żadnych działań lub zaniechań mogących negatywnie wpłynąć na działanie Platformy Internetowej lub zakłócać jej funkcjonowanie;
 • 7. Użytkownik nie może wykorzystywać Platformy Internetowej do innych celów niż wynika to z celu i charakteru Platformy Internetowej;
 • 8. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie podejmował żadnych działań na szkodę innych Użytkowników, Administratora lub innych podmiotów.
 • 9. Każdy Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Platformie Internetowej wysyłając do Administratora e-maila z prośbą o usunięcie swojego Profilu oraz Konta. W tym celu może skorzystać z funkcji „Kontakt”. Wysłanie takiego e-maila przez Użytkownika do Administratora będzie skutkować likwidacją Konta oraz usunięciem wszystkich danych zawartych w Profilu Użytkownika z bazy Platformy Internetowej.
X Prawa i obowiązki Administratora
 • 1. Administrator zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby Platforma Internetowa działała w sposób ciągły.
 • 2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, częściowego lub całkowitego wyłączenia Platformy Internetowej w celu jej ulepszenia, naprawy lub konserwacji, bez konieczności informowania o tym Użytkowników.
 • 3. Administrator ma wyłączne i nieograniczone prawo do ustalania zawartości Platformy Internetowej. Decyzją Administratora wszelkie usługi Platformy Internetowej mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, mogą być czasowo zawieszane lub wyłączane a dostęp do nich może być poszerzany lub ograniczany.
 • 4. Administrator jest uprawniony do kontrolowania treści umieszczanych przez Użytkowników w Profilach i innych częściach Platformy Internetowej pod względem ich zgodności z Regulaminem.
 • 5. W wypadku gdy Użytkownik dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę innych Użytkowników, uzasadnionego interesu Administratora lub osób trzecich, Administrator ma prawo zablokować lub usunąć Konto takiego Użytkownika z Serwisu.
 • 6. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że treści (teksty, informacje lub zdjęcia) umieszczone przez Użytkownika w Platformie Internetowej są niedozwolone ze względu na przepisy prawa, treść niniejszego Regulaminu lub zasady współżycia społecznego Administrator może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o ich usunięcie z Serwisu w podanym terminie. W przypadku niezastosowania się do prośby Administratora, Administrator może zablokować lub usunąć konto Użytkownika.
 • 7. Administrator nie odpowiada za:
  • a/. treści, publikowane w Platformie Internetowej przez Użytkowników, za ich prawdziwość i rzetelność ani za umieszczanie przez Użytkowników danych niezupełnych lub nieaktualnych oraz za brak ich aktualizacji;
  • b/. nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w Profilu i Koncie Użytkownika przez osoby trzecie;
  • c/. wszelkie zakłócenia, w tym utratę danych spowodowane przez siłę wyższą, awarię sprzętu, nieprawidłowe funkcjonowanie sieci Internet lub niedozwolone działania osób trzecich w tym Użytkowników Platformy Internetowej;
  • e/. szkody majątkowe i niemajątkowe spowodowane naruszeniem przez Użytkowników Platformy Internetowej praw osób trzecich;
  • f/. działanie systemów teleinformatycznych przy dokonywaniu płatności za usługi oferowane w Platformie Internetowej;
  • g/. zakłócenia bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi właściwe korzystanie z Platformy Internetowej i oferowanych za jej pośrednictwem Usług;
  • h/. jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, a także właściwych przepisów prawa.
 • 8. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami do Administratora lub też żądaniami udostępnienia danych osobowych Użytkowników, Administrator po zapoznaniu się ze stanem faktycznym jest uprawniony do przekazania danych Użytkownika, niezbędnych do zabezpieczenia i realizacji ewentualnych roszczeń.
 • 9. Administrator zastrzega sobie prawo do: wykorzystywania każdej płaszczyzny funkcjonowania Platformy Internetowej łącznie z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej i ogłoszeniowej;
 • 10. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany te mogą być wprowadzone w każdej chwili i bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany są opublikowane w Platformie Internetowej w formie ujednoliconego tekstu Regulaminu.
XI Ochrona danych osobowych Użytkowników
 • 1. Rejestracja Użytkownika w Serwisie jest równoznaczna z wyrażeniem przez niego zgody na dysponowanie przez Administratora danymi dotyczącymi jego osoby, a w tym danymi osobowymi Użytkownika, jeżeli takie zostaną podane w procesie rejestracji, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • 2. Gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących Użytkowników, w tym informacji mających charakter danych osobowych, następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
XII Postanowienia końcowe
 • 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie świadczenia usług włącznie z całkowitym zaprzestaniem ich świadczenia w dowolnej chwili.
 • 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w całości lub w części wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Platformą Internetową, bez konieczności uzyskania zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników Platformy Internetowej.
 • 3. Administrator może w każdej chwili, bez jakichkolwiek uprzedzeń usunąć Konto Użytkownika z Platformy Internetowej bez żadnych wyjaśnień tej decyzji.
 • 4. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych uniemożliwiających dalsze działanie Platformy Internetowej, utratę zawartych w nim danych lub uniemożliwiających dostęp Użytkowników do jego usług, koszty poniesione przez Użytkowników na opłacenie Konta nie są zwracane.
 • 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 • 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu, a wszelkie spory związane z funkcjonowaniem serwisu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Administratora.
 • 7. Administrator oświadcza, że Platforma Internetowa oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Platformy internetowej treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora.